بررسي سازوكارهاي تأمين حريم خصوصي در مسكن شهر ايراني با تأكيد بر نمودهاي معماري سنتي ـ اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 245 (ويژة جامعه‌شناسي)

 

فاطمه علايي رحماني / دانشيار گروه علوم قرآن وحديث دانشگاه الزهراء عليهم السلام تهران     f.alaee@alzahra.ac.ir  
فهيمه غلامي‌نژاد / کارشناس ارشد علوم قرآن وحديث دانشگاه الزهراء عليهم السلام تهران       f.gholaminejad@student.alzahra.ac.ir
سعيده کرباسي / کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهراء عليهم السلام تهران         saeidehkarbasi@gmail.com 
دريافت: 12/11/96                    پذيرش: 10/2/97
چکيده
حفظ حريم در شهر اسلامي، به‌ويژه در مسکن، از جمله اصول اوليه است که مورد قبول تمام پژوهشگران است. ازآنجاکه در بسياري از آيات و روايات بر لزوم تأمين حريم خصوصي در مسکن اشاره شده است، معماران در ساخت مسکن سنتي به حفظ حريم افراد خانواده توجه مي‌کردند؛ اما امروزه ورود جريان مدرنيتة غربي به کشورهاي اسلامي باعث ايجاد تغيير در نحوة طراحي شهري و مسکن معاصر شده است که سازگار با اعتقادات اسلامي مردم نيست. هدف از اين پژوهش، تحليل سازوکارهاي مؤثر در تأمين حريم خصوصي با توجه به تعاليم اسلامي براي به‌کارگيري در مسکن معاصر و به‌روزرساني آن مي‌باشد. روش تحقيق، از نوع تحليلي ـ توصيفي، و گردآوري مطالب آن به‌صورت کتابخانه‌اي است. در نهايت، به‌روزرساني و کاربست اين عوامل در طراحي معماري مسکن معاصر، با هدف خلق آرامش و آسايش زندگي انسان، به‌عنوان راهبردهايي معمارانه براي پيشرفت و هدايت معماري معاصر مسکن شهر ايراني پيشنهاد شده است، تا گامي در جهت ترويج سبک زندگي منطبق بر جهان‌بيني اسلامي برداشته شود.
کليدواژه‌ها: قرآن کريم، تعاليم اسلامي، سبک زندگي اسلامي، حريم خصوصي در اسلام، مسکن.