برنامة درسي؛ راهبردي كارآمد در جامعه‌پذيري ديني دانش‌آموزان (با تأكيد بر كيفيت عناصر آن)

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 245 (ويژة جامعه‌شناسي)

حسن نجفي/ دکتراي مطالعات برنامة درسي دانشگاه علامه طباطبائي                                                              hnajafih@yahoo.com  

علي جلال‌زاده/ کارشناسي ارشد مطالعات برنامة درسي دانشگاه شاهد                                                      a1367jalalzade@gmail.com  

دريافت: 27/8/96                    پذيرش: 15/1/97

چکيده

مفهوم «جامعه‌پذيري ديني» در واقع بخشي از فرايند عام جامعه‌پذيري است و به‌مثابه بخشي از فرايند رشد و کمال آدمي رخ مي‌دهد؛ اما در تعريفي علمي و موجه فرايندي است که طي آن، افراد يک جامعه به‌تدريج با باورها، اعمال، وظايف، آيين‌ها، مراسم، مناسک، ارزش‌ها، هنجارها و نمادهاي ديني جامعة خود آشنا مي‌شوند و آنها را فرامي‌گيرند و با دروني ساختن آنها به‌عنوان افراد دين‌دار ظاهر مي‌شوند و موجب انتقال آنها از نسلي به نسل ديگر مي‌گردند. امروزه امر جامعه‌پذيري در همة وجوه آن بيشتر بر عهدة نهاد آموزش و پرورش است؛ چون فرزندان هر جامعه‌اي از دبستان تا پايان دبيرستان، بيشترين وقت خود را در درون مدرسه و در ارتباط با آن (تکاليف منزل) مي‌گذرانند. دستيابي به اين هدف بزرگ در نهاد آموزش و پرورش، نيازمند نقشه‌اي است كه در ادبيات علوم تربيتي به آن برنامة درسي مي‌گويند. اين طرح و نقشه، زماني مي‌تواند آن نهاد را به اهداف مطلوب خود برساند كه بر مباني، اصول و شيوه‌هاي ارزشي و فرهنگ حاكم بر آن كشور استوار باشد. مقالة حاضر، با رويكردي توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي، به تبيين ويژگي‌ها و کيفيت عناصر برنامة درسي مؤثر در جامعه‌پذيري ديني دانش‌آموزان پرداخته است.

کليدواژه‌ها: جامعه، جامعه‌پذيري، جامعه‌پذيري ديني، برنامة درسي، کيفيت عناصر.