قرآن و روش‌هاي گرايشي در تربيت مناسكي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 246 (ويژة علوم تربيتي)

وحيد ارغواني فلاح / کارشناس ارشد علوم تربيتي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني عليه السلام      vaf5445@gmail.com
سيدمحمدصادق موسوي‌نسب / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني عليه السلام     mosavi@qabas.net
دريافت: 1/11/96                    پذيرش: 15/2/97
 

چکيده
در تربيت مناسکي، که يکي از حوزه‌هاي تربيت ديني است، به مباحث گوناگوني مي‌توان پرداخت که يکي از آنها «روش‌هاي تربيت مناسکي» است. روش‌ها به بيان نحوة اقدام و عمل مي‌پردازند و داراي اقسام متعددي هستند. بدين‌روي، اين تحقيق تنها درصدد معرفي روش‌هاي گرايشي در تربيت مناسکي است. بنابراين، هدف پژوهش حاضر به دست آوردن روش‌هاي معتبر تربيتي از منابع ديني است که اين امر با مراجعه به آيات الاحکام ميسر شده است. در اين تحقيق، از روش «توصيفي ـ تحليل محتوا» استفاده‌ شده و براي جمع‌آوري داده‌ها، از روش کتابخانه‌اي و مراجعه به قرآن بهره‌گيري شده است و پس از گردآوري آيات عبادي و مناسکي و مراجعه به تفاسير و منابع تربيتي متعدد، بياناتي که داراي رهنمود تربيتي بوده گزينش ‌شده و روش‌ها از آنها به دست آمده و در سه دستة زمينه‌ساز (شش روش)، ايجادي (شش روش) و اصلاحي (چهار روش) دسته‌بندي شده است.

كليدواژه‌ها: تربيت ديني، تربيت مناسکي، آيات‌الاحکام، روش‌هاي تربيت ديني، روش‌هاي تربيت مناسکي، روش‌هاي گرايشي.