موانع انگيزشي اثربخشي نماز از منظر قرآن

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 246 (ويژة علوم تربيتي)

داود بهنصر / کارشناس ارشد تفسير و علوم قرآني مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني عليه السلام      dbehnasr@gmail.com
علي‌اوسط باقري / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره      bagheri@qabas.net
دريافت: 9/11/96                    پذيرش: 20/2/97
چکيده
قرآن کريم براي نماز، آثار فراواني بيان کرده که بيشتر نمازگزاران از آن بي‌بهره يا کم‌بهره‌اند. آنچه موجب اين امر مي‌گردد موانعي است که نمازگزار براي دستيابي به آثار نماز با آن مواجه مي‌شود. بخشي از اين موانع، گرايش‌ها و حالت‌هاي دروني هستند که در بهره بردن نمازگزار از آثار نماز خلل ايجاد مي‌کند. نوشتار حاضر به دنبال شناسايي عوامل اين آسيب از ديدگاه قرآن است. اين پژوهش با بررسي آيات قرآن، به شناسايي و استخراج اين موانع مي‌پردازد و سپس چگونگي مانعيت براي آثاري را شناسايي و تحليل مي‌كند که به واسطه اين موانع انگيزشي، معدوم يا مخدوش مي‌شود. پژوهش حاضر با روش توصيفى و تحليلى، به اين موضوع پرداخته است. موانع انگيزشي حاصل اين پژوهش «ريا»، «تکبر»، «نترسيدن از عذاب الهي» و «سستي و کسالت» است که برخي از آثار نماز همچون «آرامش» و «زندگي سعادتمندانة دنيوي» را مخدوش يا معدوم مي‌کند.

کليدواژه‌ها: نماز، موانع اثربخشي نماز، انگيزه، آثار نماز.