موانع انگيزشي اثربخشي نماز از منظر قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
6.pdf304.19 کیلو بایت

سال بيست و هفتم ـ شماره 246 (ويژة علوم تربيتي)

داود بهنصر / کارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآنی مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني علیه السلام      dbehnasr@gmail.com
علي‌اوسط باقري / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره      bagheri@qabas.net
دريافت: 9/11/96                    پذيرش: 20/2/97
چکیده
قرآن کریم برای نماز، آثار فراوانی بیان کرده که بيشتر نمازگزاران از آن بی‌بهره یا کم‌بهره‌اند. آنچه موجب این امر می‌گردد موانعی است که نمازگزار برای دستیابی به آثار نماز با آن مواجه می‌شود. بخشی از این موانع، گرایش‌ها و حالت‌های درونی هستند که در بهره بردن نمازگزار از آثار نماز خلل ایجاد می‌کند. نوشتار حاضر به دنبال شناسایی عوامل این آسیب از دیدگاه قرآن است. این پژوهش با بررسی آیات قرآن، به شناسایی و استخراج این موانع می‌پردازد و سپس چگونگی مانعیت برای آثاری را شناسايي و تحليل مي‌كند که به واسطه این موانع انگیزشی، معدوم یا مخدوش می‌شود. پژوهش حاضر با روش توصيفى و تحليلى، به اين موضوع پرداخته است. موانع انگیزشی حاصل این پژوهش «ریا»، «تکبر»، «نترسیدن از عذاب الهی» و «سستی و کسالت» است که برخی از آثار نماز همچون «آرامش» و «زندگی سعادتمندانة دنیوی» را مخدوش یا معدوم می‌کند.

کلیدواژه‌ها: نماز، موانع اثربخشی نماز، انگیزه، آثار نماز.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
246
شماره صفحه: 
63