بررسي تأثير چندرسانه‌اي‌هاي تعاملي بر يادگيري روخواني قرآن كريم

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 246 (ويژة علوم تربيتي)

فاطمه علايي رحماني / دانشيار گروه علوم قرآن وحديث دانشگاه الزهراء عليه السلام تهران     f.alaee@alzahra.ac.ir
فهيمه غلامي‌نژاد / کارشناس ارشد علوم قرآن وحديث دانشگاه الزهراء عليه السلام تهران      f.gholaminejad@student.alzahra.ac.ir
هانيه کاظمي / کارشناس ارشد علوم قرآن وحديث دانشگاه الزهراء عليه السلام تهران     kazemi92h@yahoo.com
محمدحسن افشار / کارشناس ارشد تکنولوژي آموزشي دانشگاه علامه طباطبائي تهران     afsharhasan58@yahoo.com
دريافت: 29/8/96                    پذيرش: 25/1/97

چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير به‌کارگيري نرم‌افزار چندرسانه‌اي تعاملي آموزش روخواني قرآن بر ميزان يادگيري دانش‌آموزان دوة ابتدايي و مقايسه آن با روش آموزش سنتي صورت گرفته است. نوع تحقيق بر اساس هدف، کاربردي و روش تحقيق شبه‌آزمايشي است. جامعة آماري، با روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي، انتخاب شد. براي گردآوري اطلاعات از فرم ارزيابي روخواني محقق‌ساخت استفاده شد. در تحليل داده‌ها از آمار توصيفي و استنباطي، و در تعيين روايي ابزار گردآوري اطلاعات از نظر استادان و متخصصان دانشگاهي استفاده گرديد و پايايي آزمون با روش ضريب آلفاي کرونباخ 80 درصد محاسبه شد. يافته‌هاي حاصل از آزمونt  مستقل، نشان داد که بين آزمون يادگيري از طريق چندرسانه‌اي تعاملي با روش سنتي در توانايي خواندن قرآن در دو مؤلفه صحيح خواني و روان‌خواني تفاوت معناداري وجود دارد. به‌گونه‌اي‌که تأثير مثبت چندرسانه‌اي‌هاي تعاملي در روخواني قرآن را تأييد کرد.

کليدواژه‌ها: قرآن کريم، نرم‌افزار چندرسانه‌اي تعاملي، يادگيري، صحيح‌خواني و روان‌خواني.