استدلال براي آموزة «توحيد» بررسي، تحليل و مقايسه ديدگاه علامه طباطبائي و ابن‌ميمون

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 248 (ويژة كلام)

استدلال براي آموزة «توحيد»
بررسي، تحليل و مقايسه ديدگاه علامه طباطبائي و ابن‌ميمون
حسن دين‌پناه / دانشجوي دکتري اديان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    hasandinpanah@gmail.com
دريافت: 25/11/96                    پذيرش: 11/4/97

چکيده
آموزة «توحيد» از جملة اصل‌هاي مورد تأکيد همة اديان الهي بوده و در ميان آنها، تنها يهوديت و اسلام داراي توحيد خالص و ناب هستند. ازآنجاکه ابن‌ميمون در يهوديت و علامه طباطبائي در اماميه، نقش بسزايي در شکوفا کردن تعاليم ديني داشتند، اين مقاله به روش تطبيقي ـ تحليلي، پس از ارائة ديدگاه‌هاي اين دو دانشمند بزرگ از براهين توحيد، نقاط اتفاق و اختلاف آنان را بيان، مورد بررسي و تحليل قرار داده است. تنها استدلال ابن‌ميمون براي توحيد، بساطت ذات الهي است. اما با وجود اينکه مهم‌ترين برهان علامه طباطبائي، صرافت وجود الهي است، ولي برهان بساطت و براهين ديگر را نيز براي توحيد اقامه کرده است. ابن‌ميمون، اشکالاتي بر براهين توحيد وارد کرده است که اين تحقيق بيانگر آن است که هيچ‌يک از آنها، بر تقريرهاي علامه طباطبائي از برهان تمانع و تغاير وارد نيست.
کليدواژه‌ها: توحيد، علامه طباطبائي، ابن‌ميمون، براهين توحيد، صرافت، بساطت، تمانع.