تردد خداوند در قبض روح مؤمن؛ بررسي حديث قدسي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 248 (ويژة كلام)

عليرضا اسعدي / استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي    asady50@gmail.com
دريافت: 10/8/96                    پذيرش: 15/2/97
چکيده
بر اساس حديث تردد، خداوند در هيچ امري همچون قبض روح مؤمن ترديد روا نمي‌دارد؛ زيرا ازيک‌سو، ديدار مؤمن را دوست دارد که تنها با قبض روح او ممکن است. از سوي ديگر، مؤمن از مرگ کراهت دارد و خداوند نيز به ناخشنودي مؤمن راضي نيست. ازاين‌رو، خداوند در قبض روح او مردد مي‌شود. دانشمندان اسلامي، در پاسخ به اين اشکال که معناي تردد خداوند، با توجه به حکمت و علم و قضاي تغييرناپذير او چيست و چگونه در خداوند راه پيدا مي‌کند، احتمالات متعددي را مطرح کرده‌اند که برخي از آنها، مبتني بر کارکرد مجازي و کنايي تردد و برخي بر اساس کاربرد حقيقي اين واژه است. اين مقاله با رويکرد تحليلي مي‌کوشد ضمن بررسي اين پاسخ‌ها و بيان نکات پيراموني، به ترديد مؤمن از مرگ، کراهت او از آن و نيز کراهت خداوند از ناخشنودي بنده خود، که مسائل قابل تأملي در اين روايت‌اند، بپردازد.
کليدواژه‌ها: حديث تردد، مرگ، قبض روح، کراهت از مرگ.