پيامبران الهي، خاستگاه اصلي فلسفه

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 250 (ويژة فلسفه)

حميد محسني / دانشجوي دكتري حكمت متعاليه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    h.mohseni1297@mailfa.com
اكبر ميرسپاه / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mirsepah@qabas.net
دريافت: 26/1/97                    پذيرش: 11/6/97

چکيده
در اين مقاله مي‌خواهيم اثبات کنيم که پيامبران الهي، بخصوص حضرت ادريس، اولين کساني هستند که به مباحث عقلي و استدلالي در مورد حقايق عالم پرداخته‌اند و آنها خاستگاه اصلي تفکرات عقلاني و فلسفي هستند و اينکه برخي مورخان فلسفه، طالس ايوني و به‌تبع آن، فلاسفة يوناني را خاستگاه تفکرات عقلاني و فلسفي معرفي مي‌کنند، صحيح نيست. روش ما در اين تحقيق، توصيفي ـ تبييني است. در اين مقاله، نخست اقوال و ديدگاه‌هاي انديشمندان و فيلسوفان مسلمان را در اين زمينه مطرح مي‌کنيم. پس از آن، آيات و رواياتي را که مي‌توانند مؤيد اين ديدگاه باشند، بيان خواهيم کرد. در نهايت، ديدگاه برخي مورخان و فلاسفة غربي را دربارة خاستگاه فلسفه بررسي مي‌کنيم، که برخي از آنها منصافانه پذيرفته‌اند فلسفه خاستگاه شرقي دارد. اهداف مقاله ارائه پاسخ به برخي منتقدان مسلمان فلسفه مي‌باشد که به دليل خاستگاه يوناني و غيراسلامي فلسفه با آن به مخالفت پرداخته‌اند و پاسخ مناسب به برخي مورخان غربي فلسفه است که منکر وجود مباحث عقلي و فلسفي پيش از يونانيان شده‌‌اند.
کليد‌واژه‌ها: خاستگاه، فلسفه، حکمت، يونان، طالس، پيامبران، ادريس.