گستره آراء مشهوره از منظر فارابي و ابن‌سينا

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 250 (ويژة فلسفه)

مهناز اميرخاني/ استاديار گروه فلسفه دانشگاه الزهراء عليه السلام    Amirkhani@alzahra.ac.ir
سيده مليحه پورصالح اميري / كارشناس ارشد الهيات و معارف اسلامي دانشگاه الزهرا عليه السلام    poorsaleh68@gmail.com
دريافت: 31/1/97                    پذيرش: 25/5/97
چکيده
اين مقاله به روش تحليلي ـ‌ توصيفي درصدد تعيين گسترة مشهورات و دامنة عملکرد آن از ديدگاه فارابي و ابن‌سينا به‌عنوان فيلسوفان بزرگ اسلامي است. فارابي و ابن‌سينا هر دو به گسترة وسيع مشهورات در سه صنف و به اقسام کمي مشهورات پرداخته‌اند. تنها تفاوت آنها اين است که ابن‌سينا اسم‌هاي جديدي براي اقسام مشهورات جعل کرده است. در مبحث تداخل، ابن‌سينا برخلاف فارابي ـ که تنها به تداخل مشهورات با يقينيات پرداخته است ـ به تداخل آنها با ساير مواد اقيسه اشاره مي‌کند. به نظر مي‌رسد ابن‌سينا مانند يک شارح نوآور، به شرح و بسط ديدگاه فارابي پرداخته است و به‌طور ضمني به گستردگي حوزة عملکرد و تأثيرگذاري مشهورات در تمام جنبه‌هاي علمي و زندگي اجتماعي اشاره مي‌کند. سرانجام، ديدگاه اين دو فيلسوف در مورد غايت نهايي مشهورات و صنعت جدل، در راستاي وصول به اهدافشان يعني فلسفه، رسيدن به معرفت خداوند بزرگ و مرتبة شهود و حق‌اليقين است.
کليدواژه‌ها: گسترة وسيع مشهورات، اقسام کمي مشهورات، تداخل مشهورات، گستردگي حوزة عملکرد مشهورات، حق‌اليقين.