واكاوي نظرية حدوث اسمائي در انديشة حكيم سبزواري

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 250 (ويژة فلسفه)

سميه اميني كهريزسنگي / دانشجوي دکتري عرفان اسلامي و انديشه امام خميني ره پژوهشکده امام خميني و انقلاب اسلامي    Mohajer0020@yahoo.com
دريافت: 9/2/97                    پذيرش: 29/6/97
چکيده
مسئله حدوث اسمائي، از جمله مسائل عرفاني فلسفي است که توسط حاج ملاهادي سبزواري بيان شده است و به جهان عرفاني اشاره مي‌کند که از ذات احديت شروع و به عالم ناسوت ختم مي‌شود. برخي بين اين حدوث و حدوث‌هاي ديگر در فلسفه تفاوتي قائل نشده و مطرح کردن آن را غير‌ضروري دانسته‌اند. در اينجا سعي ما بر اين است تا با روش تحليلي ـ توصيفي با بيان انواع آن از نظر فلاسفه و تفاوت بين آنها، به تبيين مسئلة حدوث اسمائي بپردازيم. از‌آنجا‌که در جهان عرفاني سخن از ظهور و خفا‌ست، حدوث اسمي، تمام ماسوي‌الله از عوالم عقول و مجردات تا عالم ملک را در‌برمي‌گيرد. تبيين حدوث اسمي با جهان عرفاني که از مرتبة غيب‌الغيوب آغاز مي‌شود، تا مراحل مادون امکان‌پذير است؛ زيرا وجود، چه در سير نزولي و چه در سير صعودي، به مرحله‌اي مي‌رسد که هيچ اسم و رسمي نيست، جز ظهور اسماي خداوند؛ و اين همان حدوث اسما است؛ اما جهان فلسفي از مرتبة خلق آغاز مي‌شود و متفاوت از آن خواهد بود.
كليدواژه‌ها: حدوث، قدم، حدوث اسمائي، حدوث دهري، حاج ملاهادي سبزواري.