بررسي تحليلي چيستي فضيلت از منظر ارسطو و ابن‌مسكويه

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 250 (ويژة فلسفه)

علي‌اکبر عليزاده / دانشجوي دکتري مذاهب کلامي دانشگاه اديان و مذاهب     alizadeh.aa110@gmail.com
دريافت: 9/12/96                    پذيرش: 19/5/97
چکيده
بحث دربارۀ ديدگاه ارسطو و ابن‌مسکويه،  فيلسوفان اخلاق يونان و جهان اسلام، از‌اين‌رو، اهميت دارد که آنها به نوعي جزو اولين کساني هستند که به اخلاق فضيلت پرداخته‌اند، ازاين‌رو، اولين قدم در شناخت اخلاق فضيلت از نگاه آنها اين است که به بررسي چيستي فضيلت از منظر اين دو انديشمند بزرگ بپردازيم. اما آنچه در بررسي چيستي فضيلت از منظر اين دو به چشم مي‌خورد، يكي مشترک بودن آنها در برخي از مفاهيم‌، مانند اهميت دادن به عقل و گنجاندن حدوسط در تعريف‌هايشان است، هرچند در بيان حدوسط و چگونگي آن با هم تفاوت دارند؛ و ديگري اختصاصات تعريفشان است؛ به‌گونه‌اي‌كه هر کدام تعريف خاصي از فضيلت دارند؛ نكات ديگر، تفاوت نگاه ارسطو به نفس و تقسيمات آن با نگاه ابن‌مسکويه، ميزان تأثيرپذيري اخلاق فضيلت اسلامي از اخلاق فضيلت يونان، و چگونگي تأثير ابن‌‌مسکويه از افلاطون و ارسطوست.    
مقالۀ حاضر به روش تحليلي ـ توصيفي به اين مهم مي‏پردازد و زواياي مختلف تعريف فضيلت را از مباحث اين دو فيلسوف استخراج به مقايسۀ آنها با يکديگر مي‏پردازد.
کليدواژه‏ ها: ارسطو، ابن‌مسکويه، فضيلت، حدوسط، ملکه بودن، حکمت عملي.