بازخواني واقعة رحلت رسول خدا صلي الله عليه و آلهدر كلام اميرمؤمنان علي عليه السلام و مقايسه با ديگر اخبار

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 251 (ويژة تاريخ)

محمدحسن حميديان/ کارشناس ارشد مدرسي معارف اسلامي دانشگاه معارف اسلامي    hasan.hamidian@yahoo.com
دريافت: 19/2/97                    پذيرش: 21/6/97

چکيده
يکي از مقاطع زندگي رسول خدا صلي الله عليه و آله روزهاي پاياني عمر پربرکت و همچنين زمان رحلت جانگداز ايشان است. اخبار و گزارش‌هاي مختلفي در منابع تاريخي از اين رويداد ثبت شده است که بعضاً اختلافات زيادي با هم دارند، به‌گونه‌اي‌كه يافتن واقعيت و اصل ماجرا را تا حدي دشوار مي‌سازد. سؤال اين است که با وجود اخبار مختلف، کدام‌يک به واقعيت نزديک‌تر است؟ قول کدام‌يک از منابع و راويان پذيرفتني است؟ يکي از راه‌هاي تشخيص واقعيت بيان اين واقعه از زبان همراه هميشگي و وصي همتاناپذير رسول خدا صلي الله عليه و آله يعني اميرمؤمنان علي عليه السلام است که مرجع بي‌بديلي براي جمع‌بندي اين رويداد به‌شمار مي‌آيد. در اين تحقيق، سعي شده است تا کلام و بيان امام، به عنوان سند صحيح، در اين واقعه آورده شود و اخبار راويان مختلف از منابع اوليه نيز در اين‌باره نقل شود و با توجه به کلام و بيان امام بررسي و يا به عنوان مؤيد قرار گيرد. به عبارت ديگر، با اشاره به اقوال مختلف، بعضي نقل‌ها کلام امام عليه السلام را تأييد مي‌کند و بعضي از آنها نيز مخالف و يا مغاير با کلام ايشان است که آنها نيز به رؤيت خواهد رسيد. آنچه به دست مي‌آيد يک روايت کوتاه از زمان رحلت رسول خدا صلي الله عليه و آله توسط يک راوي معصوم است که تفاوت آن با اخبار راويان ديگر معلوم مي‌گردد.
کليد‌واژه‌ها: اميرمؤمنان علي عليه السلام، رسول خدا صلي الله عليه و آله، وصيت، غسل، ملائکه، نماز، دفن.