بازتاب سخنان امام حسين عليه السلام و اهل‌بيت ايشان در قيام عاشورا

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 251 (ويژة تاريخ)

نصرت نيل‌ساز / استاديار دانشگاه تربيت مدرس     nilsaz@modares.ac.ir
مرجان شيري محمدآبادي / دانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث دانشگاه تربيت مدرس    m.shiri.m1394@gmail.com
دريافت: 23/12/96                    پذيرش: 19/5/97
چکيده
حماسة عاشورا الهام‌بخش نهضت‌هاي آزادي‌بخش و رهايي‌گستر جهان است و ميليون‌ها انسان آزاده در مبارزات خود، از آن الهام گرفته‌اند و خواهند گرفت. در اين قيام، اباعبدالله عليه السلام و اهل‌بيت ايشان با ايراد سخنراني و احتجاج با مخالفان خود در اماکن مختلف، از جمله مدينه، مکه، ذوحسم و غيره، بشريت را در همة زمان‌ها و مکان‌ها مورد خطاب قرار دادند. مخاطبان ايشان واکنش‌هاي متفاوتي را در برابر پيام جاودان عاشورا نشان دادند. هدف اين مقال دستيابي به چگونگي تأثيرگذاري حماسة عاشورا در جامعة بشري است. روش اين پژوهش گردآوري اطلاعات به صورت استنادي و به شيوة توصيفي ـ تحليلي است. با بررسي واکنش‌هاي مخاطبان ايشان در آن زمان و مخاطبان فرازماني و فرامکاني ايشان در طول تاريخ، 9 واکنش مختلف در برابر اين قيام شناسايي شده است که عبارت‌اند از: پذيرش حقانيت امام عليه السلام، اما خودداري از ياري ايشان؛ انکار حقانيت امام عليه السلام و جنگ با ايشان؛ پذيرش حقانيت امام عليه السلام، اما جنگ با ايشان؛ پذيرش حقانيت امام عليه السلام و اعلام آمادگي براي ياري ايشان؛ پذيرش حقانيت امام عليه السلام و ياري ايشان؛ عزاداري؛ پشيماني و حسرت؛ اعتراض و قيام.
کليدواژه‌ها: امام حسين عليه السلام، اهل‌بيت امام حسين عليه السلام، احتجاج، خطبه، واکنش مخاطبان.