نقش دولت عثماني در تجزية مصر و شام

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 251 (ويژة تاريخ)

آذر انجم شعاع / دانشجوي دکتري تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم    a.anjom4839@gmail.com
محمدرضا شهيدي پاک / عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز    dr.mohammadrezashahidipak1@gmail.com
دريافت: 23/10/96                    پذيرش: 25/6/97
چکيده
مصر و شام در ربع اول قرن دهم هجري (923ق) توسط ترکان عثماني فتح و طومار دولت مماليک درهم پيچيده شد، و قاهره، که پايتخت دولت مماليک و مرکز خلافت تشريفاتي عباسي بود، به يکي از ولايات امپراتوري عثماني تبديل و مقام خلافت به عثماني منتقل گرديد. آنها تحت نظام ديوان‌سالاري، مدت چهار قرن بر اين سرزمين حکم راندند؛ اما برخي عوامل موجب حذف خلافت، تشتّت سياسي، نفوذ غرب و پاره پاره شدن اين منطقه به چندين کشور شد. اين پژوهش با رويکرد تحليلي ـ توصيفي، تبييني نقش سياست‌گذاري‌هاي دولت عثماني را در فرايند تجزية مصر و شام بررسي مي‌كند. از نظر پژوهش‌گر، سياست‌گذاري‌هاي داخلي در قالب ساختار اداري، نظامي، فرهنگي، مذهبي، و آموزشي، و سياست‌هاي خارجي دولت عثماني به گونه‌اي ترسيم و اجرا شد که فروپاشي، تجزيه و نفوذ انگليس و فرانسه را در منطقه مصر و شام در پي داشت.
کليدواژه‌ها: مصر، شام، دولت عثماني، مماليک، انگليس، فرانسه.