مباني و اصول قرآني انديشة دفاعي در اسلام

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره نهم، پياپي 252 (ويژة علوم سياسي)

مهدي مرداني(گلستاني) / دکتراي علوم قرآن و حديث دانشگاه قرآن و حديث    mardani1400@gmail.com
دريافت: 26/03/97                    پذيرش: 19/06/97
چکيده
قرآن کريم به عنوان اصلي‌ترين منبع دين اسلام، خاستگاه انديشه‌هاي بسياري است که يکي از مهم‌ترين آنها مسئلة «دفاع و امنيت» است. اين مسئله، بر مباني و اصولي استوار است که شايسته است بر پاية مستندات قرآني کشف و تبيين گردد. هدف از اين پژوهش، که به شيوة توصيفي ـ اکتشافي سامان يافته، تبيين اصول و مباني انديشة دفاعي اسلام است که بر پاية آموزه‌هاي قرآن صورت مي‌پذيرد. نفي سلطه، تکليف‌گرايي، استقلال و خودکفايي، حفظ وحدت و انسجام و همزيستي مسالمت‌آميز از مهم‌ترين مباني انديشة دفاعي اسلام است، و اطاعت از فرمان‌دهي، دشمن‌شناسي، قطع ريشه‌هاي فساد، آمادگي دفاعي و دفاع فرامرزي از مهم‌ترين اصول انديشة دفاعي اسلام به‌شمار مي‌آيد.
کليدواژه‌ها: آموزه‌هاي اسلام، انديشة دفاعي، مستندات قرآني، مباني، اصول.