فلسفة سياسي از نگاه قرآن؛ با تأكيد بر ديدگاه علامه طباطبائي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره نهم، پياپي 252 (ويژة علوم سياسي)

سيدصالح موسوي / كارشناس ارشد علوم سياسي دانشگاه مازندران    salehmusavi111@yahoo.com
مرتضي علويان / استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه مازندران    M.alavian@umz.ac.ir
دريافت: 16/04/97                    پذيرش: 23/08/97
چکيده
«فلسفة سياسي» به معناي بررسي سياست از چشم‌اندازي فلسفي است. مي‌توان «فلسفة سياسي» را نگاهي فيلسوفانه به سياست‌ دانست‌ که درصدد مکان‌يابي سياست در نظام وجودي خلقت است. اساساً پرسش‌ها در علم سياست بر دو گونه است: سؤالات روزمره و گذرا که با توجه به زمان و مکان و اوضاع و شرايط‌ خاص‌، پاسخي متفاوت مي‌يابد؛ و سؤالات پايدار که همواره در ميان ملل و در ادوار گوناگون تاريخ فکر و انديشه، مطرح بوده است. فلسفة سياسي درصدد‌ پاسخ‌ به سؤالات هميشگي، بنيادين و پايدار‌ علم‌ سياست است.    
اين نوشتار با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي در پي بررسي مفهوم «فلسفة سياسي» و جايگاه آن در قرآن است و سپس گذري به ديدگاه علامه طباطبائي در اين خصوص مي‌پردازد و در اين زمينه در پي پاسخ به اين سؤال است که علامه چه ديدگاهي در خصوص فلسفة سياسي دارد؟ فرضية پژوهش عبارت است از اينکه در ميان متفکران مسلمان‌، علامه‌ از نادر کساني است که در فلسفة سياسي و نظام اجتماعي اسلام، صاحب ديدگاه مستقلي است‌ که‌ آن را از نصوص آيات و روايات استخراج کرده و سپس با براهين عقلي، مدعاي خويش را به اثبات رسانده است‌.
کليدواژه‌ها: فلسفه، سياست، فلسفة سياسي، علامه طباطبائي، هنجارگرايي، حکومت اسلامي، قرآن کريم، انديشة سياسي.