تأثير اوراق قرض‌الحسنه بر رشد اقتصادي از رهگذر توسعة مالي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دهم، پياپي 253 (ويژة اقتصاد) (دي1397)

بهنام عرب بافراني / دانشجوي دكتري علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي اراک    bafrani.sangar@gmail.com
علي‌اصغر هادوي‌نيا / دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي    alihadavinia@gmail.com
دريافت: 11/04/97                    پذيرش: 29/09/97
چکده
مكتب اقتصادي اسلام با تحريم ربا، «قرض‌الحسنه» را به عنوان بهترين شيوه جايگزين براي ربا در نظر گرفته است. قرض‌الحسنه، به عنوان يک رفتار اقتصادي، برگرفته از حاکميت ارزش‌هاي اسلامي، از روش‌هاي تأمين مالي مورد تأکيد اسلام است. اوراق‌سازي مبتني بر اين نهاد، در قالب مفهوم توسعة مالي و از طريق تخصيص بهينة سرمايه، تأمين مالي طرح‌هاي بزرگ و تجهيز بيشتر پس‌اندازها، تنوع و گسترش ابزارهاي مالي، با تأکيد بر مديريت ريسک و ايجاد امکان دريافت پاداش نوآوري، موجب رشد اقتصادي مي‌شود. اين مقاله، با روش توصيفي ـ تحليلي، در پي پاسخ به اين پرسش است که آيا اوراق قرض‌الحسنه، بر رشد اقتصادي موثر است؟ در اين پژوهش، ضمن تشريح اوراق قرض‌الحسنه و مزاياي آن، به بررسي چگونگي تأثير اوراق‌سازي، به عنوان نمادي از توسعة مالي بر رشد اقتصادي پرداخته‌ايم. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد اوراق قرض‌الحسنه، با توجه به مزايايي که دارد، به عنوان نمادي از توسعة مالي بر رشد اقتصادي موثر خواهد بود.
کليدواژه‌ها: قرض‌الحسنه، اوراق قرض‌الحسنه، رشد اقتصادي، توسعة مالي.