پيراستگي مؤمنان راستين از ريا و خجالت نكوهيده

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره يازدهم، پياپي 254 (ويژة علوم تربيتي)

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح

 

چكيده
اين مقاله شرحي است بر كلام اميرمؤمنان علي عليه السلام پيرامون نشانه‌هاي مؤمنان واقعي. امام عليه السلام يكي ديگر از نشانه‌هاي مؤمنان راستين را پيراستگي آنان از ريا و خجالت نكوهيده مي‌داند. ريا در تكاليف تعبدي هم موجب بطلان عمل مي‌شود و هم به ‌عنوان گناهي كبيره است. در تكاليف توصلي كه قصد قربت در آنها شرط نيست، و نيز در مباحات هم كه تكليفي بر انجام آن براي انسان نيست، و يا موجب مي‌شود كه ثوابي به فرد ندهند. هرچند قصد قربت موجب ترتب ثواب بر رفتار آدمي است، ازاين‌رو، خداوند اعمالي كه براي او نيست و به غير او تعلق مي‌گيرد، نمي‌پذيرد.    
شرم و حيا نيز از ديگر صفات مؤمنان است. حيا دو گونه است: حياي عقل و حياي حماقت و ناداني. شرم و حياي بي‌منطق و دليل، عقل‌پسند است و خدا از آن خشنود نيست، اما حياي عقل، در برابر انجام كار زشت و ناپسند است كه در رفتار خويش حجلت‌زده مي‌شود.
كليدواژه‌ها: حماقت، مؤمنان، ريا، شرم و حيا.