آثار تربيتيِ «فردي و اجتماعي» نماز در قرآن

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره يازدهم، پياپي 254 (ويژة علوم تربيتي)

رسول توکلي / كارشناس ارشد تربيت ديني مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    r.tavakoli63@gmail.com
سيدجمال‌الدين سجادي / كارشناس ارشد تربيت ديني مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    jamaloddin2003@yahoo.com
دريافت: 16/02/97                    پذيرش: 08/09/97
چکيده
نماز، مهم‌ترين عبادت در اسلام است، و آثار تربيتي فراواني از آن نشئت مي‌گيرد. اثر تربيتي به هرگونه نقش‌پذيري دروني و بيروني که انسان بر اساس جريان تربيت قبول مي‌كند و او را در مسير شکوفا شدن استعدادهاي ذاتي و فطري‌اش هدايت مي‌نمايد، گفته مي‌شود. اين نوشتار آثار تربيتي نماز را در دو بُعد فردي و اجتماعي از منظر قرآن، به روش توصيفي ـ تحليلي بررسي کرده است. آثار تربيتي نماز در بُعد فردي عبارتند از: آرامش و بهداشت روان، پيشگيري از افسردگي، پيشگيري از بيماري‌هاي اخلاقي، غفلت‌زدايي، پرورش فضائل اخلاقي، و تکامل معنوي. آثار تربيتي در بُعد اجتماعي نيز عبارتند از: گسترش روحيه جمعي، ايجادکننده تصوير ايماني، تنبيه‌کننده منافقان، و متمايزکننده منافق از مؤمن.
کليد‌واژه‌ها: نماز، آثار تربيتي نماز، آثار فردي نماز، آثار اجتماعي نماز.