آثار تربيتيِ «فردي و اجتماعي» نماز در قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
2.pdf303.63 کیلو بایت

سال بيست و هفتم ـ شماره يازدهم، پياپي 254 (ويژة علوم تربيتي)

رسول توکلی / كارشناس ارشد تربیت دینی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    r.tavakoli63@gmail.com
سیدجمال‌الدین سجادی / كارشناس ارشد تربیت دینی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    jamaloddin2003@yahoo.com
دريافت: 16/02/97                    پذيرش: 08/09/97
چکيده
نماز، مهم‌ترین عبادت در اسلام است، و آثار تربیتی فراوانی از آن نشئت می‌گیرد. اثر تربیتی به هرگونه نقش‌پذیری درونی و بیرونی که انسان بر اساس جریان تربیت قبول مي‌كند و او را در مسیر شکوفا شدن استعدادهای ذاتی و فطری‌اش هدایت مي‌نمايد، گفته مي‌شود. این نوشتار آثار تربیتی نماز را در دو بُعد فردی و اجتماعی از منظر قرآن، به روش توصیفی ـ تحليلي بررسی کرده است. آثار تربیتی نماز در بُعد فردی عبارتند از: آرامش و بهداشت روان، پیشگیری از افسردگی، پیشگیری از بیماري‌هاي اخلاقی، غفلت‌زدایی، پرورش فضائل اخلاقی، و تکامل معنوی. آثار تربیتی در بُعد اجتماعی نیز عبارتند از: گسترش روحیه جمعی، ایجادکننده تصویر ایمانی، تنبیه‌کننده منافقان، و متمایزکننده منافق از مؤمن.
کلید‌واژه‌ها: نماز، آثار تربیتی نماز، آثار فردی نماز، آثار اجتماعی نماز.


سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
254
شماره صفحه: 
13