مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي تربيت اسلامي از نظر قرآن كريم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان
ضمیمهاندازه
3.pdf250.23 کیلو بایت

سال بيست و هفتم ـ شماره يازدهم، پياپي 254 (ويژة علوم تربيتي)

حجت‌الله ماهروبختياري / دكتري مديريت دانشگاه اصفهان    hojatmahruo@gmail.com
محمدمهدي رشيدي / استاديار دانشگاه صنعت نفت تهران
معصومه علي‌محمدي / دانش‌‌آموختة جامعة‌الزهرا علیها السلام
دريافت: 26/05/97                    پذيرش: 19/10/97
چكيده
آموزش و پرورش نيازمند ابزارهايى براى سنجش و ارزشيابى است. شاخص‏هاى تربيتى، نوعى ابزار هستند كه ريشه در اهداف تربيتى دارند؛ زيرا شاخص‏ها، ابزارى براى رسيدن به اهداف‏اند. اين  پژوهش با رويكرد نظرى و مطالعه اسنادى و با بيان شاخص‏هاى تربيتى است كه از آيات قرآن كريم استخراج شده و مى‏توان از آنها در جهت بهبود، رشد و تعالى فعاليت‏هاى تربيتى بهره گرفت.    
براساس يافته‏هاى اين پژوهش، مجموعه شاخص‏ها و معيارهاى تربيت اسلامى برگرفته از آيات  قرآنى را مى‏توان تحت سه مؤلفه فرايندهاى ذهنى، رفتار و تمايلات دسته‏بندى كرد. شاخص‏هاى ذيل هر مؤلفه عبارتند از: مؤلفه فرايندهاى ذهنى شامل شاخص‏هاى علم و دانش، تفكر و تعقل، معرفت و بصيرت، نقد و ارزيابى؛ مؤلفه رفتار شامل شاخص‏هاى تعهد و مسئوليت‏شناسى  اجتماعى، عمل‏گرايى، عفت و پاكدامنى، امر به معروف و نهى از منكر و عبادت؛ و مؤلفه تمايلات شامل شاخص‏هاى حب الهى، ولايت‏پذيرى. اين شاخص‏ها به شدت با همديگر مرتبط هستند. يافته‏هاى اين پژوهش مى‏تواند به عنوان ابزارى مناسب در اختيار نهادها، سازمان‏هاى آموزشى و مدارس قرار گيرد تا آنان را قادر به ارزيابى فعاليت‏هاى تربيتى خود نمايد.
كليدواژه‏ها: تربيت اسلامى، مؤلفه، شاخص، قرآن، آرمان‏هاى تربيتى، نظام‏هاى تربيتى.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
254
شماره صفحه: 
23