محبت؛ رمز سيرة تربيتي امام خميني‌ ره

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره يازدهم، پياپي 254 (ويژة علوم تربيتي)

فرح رامين / دانشيار دانشگاه قم    f.ramin@qom.ac.ir

فاطمه اكبرزاده نجار / كارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه قم        F.akbarzadeh7070@gmail.com
دريافت: 02/04/97                    پذيرش: 28/09/97
چكيده
اين مقاله به روش توصيفي ـ تحليلي با بازکاوي مفهوم تربيت آغاز شده و با اشاره‌اي گذرا به برخي روش‌هاي تربيتي، بيان مي‌دارد که گرچه اتخاذ روش تربيتي مناسب در گرو شناخت استعدادها و روحيه‌هاي مختلف متربيان است؛ اما يکي از مؤثرترين روش‌ها در تربيت، روش محبت و مهرورزي است. از منظر امام خميني ره هستي به رحمت و محبت وجود يافته و وجود مظهر رحمت حق است.    
محبت و مهرورزي قواي خفته انسان را بيدار و نيروهاي مهارشده را آزاد مي‌گرداند، نفس انسان را تکميل و موجب شکوفايي استعدادهاي آدمي مي‌گردد. ازاين‌رو، امام راحل بر اين باور است که هدايت بدون محبت تمام نيست و مهرورزي به موجودات و هدايت آنان از لوازم محبت الهي است. در شاکلة تربيتي امام راحل محبت به‌گونه‌هاي مختلف در گفتار و کردار ايشان به منصة ظهور مي‌رسد. راز تربيت امام راحل در انس و صميميت با متربي نهفته و ذکر جلوه‌ها و نمونه‌هاي اين محبت و انس در زندگي ايشان، رسالت اين نوشتار است.
کليدواژه‌ها: امام خميني ره، تربيت، محبت، انس، تکافل.