موانع و تهديدهاي فرا‌روي همكاري خانواده و مدرسه براي ارتقا تربيت ديني دانش‌آموزان دوره ابتدايي از نظر كارشناسان تربيت ديني

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره يازدهم، پياپي 254 (ويژة علوم تربيتي)

محمود افشارمنش / دانشجوي دكتري علوم تربيتي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    afshar_6213@yahoo.com
دريافت: 10/06/97                    پذيرش: 18/10/97
چکيده
مسئله پژوهش حاضر شناسايي موانع و تهديدهاي فراروي همکاري خانواده و مدرسه براي ارتقا تربيت ديني دانش‌آموزان ابتدايي، از طريق مصاحبه با کارشناسان تربيت ديني (حوزه‌هاي علوم تربيتي، روان‌شناسي، علوم اسلامي و مديران و معلمان موفق) مي‌باشد. پرسش تحقيق عبارت است از: موانع و تهديدهاي موجود در رابطه با خانه و مدرسه، که مي‌تواند موجب ناکارآمدي تربيت ديني در دانش‌آموزان دوره ابتدايي ‌شود، از ديدگاه کارشناسان تربيت ديني کدام است؟ مطالعة حاضر از جمله تحقيقات کيفي است که در آن از مصاحبة نيمه‌باز و روش نمونه‌گيري هدفمند، براي گردآوري اطلاعات استفاده شده است. تعداد مصاحبه‌شوندگان بيست و پنج نفر بوده اند. براي تجزيه ‌و تحليل داده‌ها از روش تحليل محتواي جهت‌دار بهره‌گرفته ‌شده است. نتيجة تحقيق بيانگر آن است که موانع و تهديدهاي فرا‌روي همکاري خانواده و مدرسه براي ارتقا تربيت ديني دانش‌آموزان دوره ابتدايي از نظر کارشناسان تربيت ديني، سه دسته‌اند: اول، تهديدهاي ناشي از اوضاع و شرايط فرهنگي اجتماعي جامعه؛ دوم، تهديدهاي ناشي از کاستي‌هاي موجود در فعاليت‌هاي مشارکتي کادر مدرسه؛ سوم، تهديدهاي ناشي از کاستي‌هاي موجود در فعاليت‌هاي مشارکتي والدين.
کليدواژه‌ها: تربيت ديني، رابطه خانواده و مدرسه، موانع و تهديدها، دورة ابتدايي.