موانع و تهديدهاي فرا‌روي همكاري خانواده و مدرسه براي ارتقا تربيت ديني دانش‌آموزان دوره ابتدايي از نظر كارشناسان تربيت ديني

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان
ضمیمهاندازه
7.pdf343.56 کیلو بایت

سال بيست و هفتم ـ شماره يازدهم، پياپي 254 (ويژة علوم تربيتي)

محمود افشارمنش / دانشجوي دكتري علوم تربيتي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    afshar_6213@yahoo.com
دريافت: 10/06/97                    پذيرش: 18/10/97
چکيده
مسئله پژوهش حاضر شناسایی موانع و تهدیدهای فراروی همکاری خانواده و مدرسه برای ارتقا تربیت دینی دانش‌آموزان ابتدایی، از طریق مصاحبه با کارشناسان تربیت دینی (حوزه‌های علوم تربیتی، روان‌شناسی، علوم اسلامی و مدیران و معلمان موفق) می‌باشد. پرسش تحقیق عبارت است از: موانع و تهدیدهای موجود در رابطه با خانه و مدرسه، که می‌تواند موجب ناکارآمدی تربیت دینی در دانش‌آموزان دوره ابتدایی ‌شود، از دیدگاه کارشناسان تربیت دینی کدام است؟ مطالعة حاضر از جمله تحقیقات کیفی است که در آن از مصاحبة نیمه‌باز و روش نمونه‌گیری هدفمند، برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. تعداد مصاحبه‌شوندگان بیست و پنج نفر بوده اند. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای جهت‌دار بهره‌گرفته ‌شده است. نتیجة تحقیق بیانگر آن است که موانع و تهدیدهای فرا‌روی همکاری خانواده و مدرسه برای ارتقا تربیت دینی دانش‌آموزان دوره ابتدایی از نظر کارشناسان تربیت دینی، سه دسته‌اند: اول، تهدیدهای ناشی از اوضاع و شرایط فرهنگی اجتماعی جامعه؛ دوم، تهدیدهای ناشی از کاستی‌های موجود در فعالیت‌های مشارکتی کادر مدرسه؛ سوم، تهدیدهای ناشی از کاستی‌های موجود در فعالیت‌های مشارکتی والدین.
کلیدواژه‌ها: تربیت دینی، رابطه خانواده و مدرسه، موانع و تهدیدها، دورة ابتدایی.


سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
254
شماره صفحه: 
71