ميزان پايبندي عملي به‌ دين و ارتباط آن با نوع و ميزان استفاده از رسانه‌ها (مطالعه موردي: معلمان شهرستان دهلران)

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دوازدهم، پياپي 255

اصغر ميرفردي / دانشيار بخش جامعه‌شناسي و برنامه‌ريزي اجتماعي دانشگاه شيراز    amirfardi@shirazu.ac.ir
عبدالله ولي‌نژاد / کارشناس ارشد جامعه‌شناسي دانشگاه ياسوج         abdollahvalinejad@gmail.com
دريافت: 07/09/97                    پذيرش: 16/11/97
چکيده
اين مقاله، با هدف مطالعه نقش رسانه در ميزان پايبندي عملي معلمان شهرستان دهلران به ‌دين انجام شده است. براساس جدول مورگان، حجم نمونه 300 نفر محاسبه ‌شده است که با روش نمونه‌گيري سهميه‌اي (جنس و مقطع آموزشي) انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده‌ها، پرسشنامه‌اي ترکيبي محقق‌ساخته و ديگران‌ساخته است که پس از تأييد اعتبار آن توسط صاحب‌نظران، پايايي پرسشنامه «ميزان پايبندي عملي به‌ دين» با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ (71/0)، محاسبه ‌و مورد استفاده قرار گرفت. يافته‌ها تفاوتي معنادار در «ميزان پايبندي عملي به ‌دين» پاسخ‌گويان، با توجه به‌«جنسيت» و «مقطع آموزشي» آنان را نشان داد. براين‌اساس، هيچ تفاوت معناداري در «ميزان پايبندي عملي به ‌دين» پاسخ‌گويان، با توجه به ‌ساير متغيرهاي زمينه‌اي مورد مطالعه، و همچنين «نوع رسانه مورد استفاده» و «ميزان استفاده از رسانه مورد استفاده» آنها، وجود ‌نداشت. در نهايت فقط متغيرهاي «مقطع آموزشي ابتدائي» و «جنسيت» توانستند وارد مدل رگرسيوني عوامل تببين‌کنندة «ميزان پايبندي عملي به ‌دين» شوند و به ‌ميزان 6/4 درصد از تغييرات آن را تبيين نمايد.
کليدواژه‌ها: دين‌داري، معلم، رسانه، دهلران، ايران.