بررسي اصول تربيت اخلاقي در علم اخلاق اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره اول، پياپي 256 (ويژة اخلاق)

سيدمهدي حسيني/ استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه قم    mahdi1356@gmail.com
دريافت: 09/03/97                    پذيرش: 11/09/97
چکيده
تربيت اخلاقي، نيازمند اصولي است که مي‌توان با تکيه بر آنها، روش‌هاي تربيت را طراحي کرد و با آن روش‌ها به‌ تربيت پرداخت. اصول تربيت در علم اخلاق اسلامي نيز وجود دارد، ولي تحت عنوان اصول تربيتي مطرح نشده ‌است. هدف پژوهش حاضر اين است كه اصول تربيت موردنظر در اخلاق اسلامي مورد بررسي قرار گيرد، تا مربيان تربيت اخلاقي با آگاهي از اين اصول، بتوانند تسلط بيشتري بر راه‌کارهاي تربيتي پيدا کنند. بنابراين، در اين پژوهش به روش تحليلي ـ توصيفي با بررسي منابع اخلاق اسلامي، مجموعه‌اي از اصول تربيت که نقش بيشتري در موضوع تربيت دارند، استنتاج و استخراج شده ‌است. غالب اصول تربيت، محصول بررسي مبادي انسان‌شناسي تربيت است که در منابع فلسفة اخلاق مورد توجه قرار گرفته است. بر مبناي انسان‌شناسي ديني، خلقت ابتدايي (فطرت) بر پايه خوبي‌ها بنا نهاده شده، و اين خود در تربيت، دلالت‌هايي به‌ همراه دارد و بررسي قواي نفس و ويژگي‌هاي آن و عوامل مؤثر در عملکرد آنها مبتني بر اصولي است که مي‌تواند نگاه مربيان را در امر تربيت، تصحيح کند.
كليدواژه‌ها: انسان‌شناسي، تربيت، اصول تربيت، تربيت اخلاقي، علم اخلاق اسلامي.