تحليل حدود عامليت صفات وراثتي در تربيت اخلاقي از منظر روايات

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره اول، پياپي 256 (ويژة اخلاق)

روح‌الله شهرياري/ کارشناس ارشد تربيت اخلاقي مؤسسه آموزش عالي اخلاق و تربيت    roohollah127@gmail.com
حسن نجفي/ دکتري مطالعات برنامه درسي دانشگاه علامه طباطبائي     hnajafih@yahoo.com
دريافت: 19/02/97                    پذيرش: 07/08/97
چکيده
عوامل زيادي در فرايند تربيت اخلاقي دخيل‌اند، که يکي از آنها، وراثت است. پاسخ به اين مسئله که وراثت چه ميزان در تربيت اخلاقي انسان نقش دارد، ما را در کسب نتيجة مطلوب از فرايند تربيت و تحقق اهداف و روش‌هاي تربيتي ياري مي‌رساند. اين پژوهش با نگاهي توصيفي ـ تحليلي به عامليت وراثت در تربيت اخلاقي انسان، و تأثيرگذاري آن، از منظر معصومان عليها السلام. پرداخته ‌است. بدين منظور، ابتدا ساحت‌هاي وجودي انسان که وراثت در آنها تأثيرگذار است، بررسي شده است. آن‌گاه به رابطه اين ساحت‌ها با تربيت اخلاقي اشاره شده است. نتيجه بررسي‌ها نشان مي‌دهد که هر فرد بر اثر وراثت داراي زمينه‌هاي ارثي در حافظه و هوش و جسم و خُلقيات است. از سوي ديگر، با تحليل جايگاه هر کدام از اين ابعاد در ساحت‌هاي مختلف تربيت، به اين نتيجه رسيديم که گرچه وراثت در برخي ساحت‌هاي تربيت، مانند: تربيت عقلاني و بدني، نقش پررنگ و بااهميتي دارد؛ اما در تربيت اخلاقي، صرفاً به‌عنوان زمينه‌ساز، تأثيرگذار است، و بايد با استفاده از روش‌هاي تربيتي مديريت شود تا آثار زمينه‌اي آن مانع جريان تربيت اخلاقي نباشد.
کليدواژه‌ها: تربيت اخلاقي، عامليت صفات وراثتي، روايات معصومان عليها السلام.