تربيت اخلاقي با رويكرد تطبيق بر قاعدة لاضرر

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره اول، پياپي 256 (ويژة اخلاق)

محمد قدرتي/ دانشجوي کارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه اردکان    mohamad.ghoodrati1373@gmail.com
حسين غفوري چرخابي/ استاديار گروه فقه و حقوق دانشگاه اردکان     h.ghch@yahoo.com
دريافت: 24/04/97                    پذيرش: 05/10/97
چكيده
اين مقاله با نگاهي نو به اخلاق و فقه در حوزة تربيت، بين مدارس و والدين پيوند برقرار کرده ‌است، و با روش توصيفي ـ تحليلي و استفاده از منبع عظيم اخلاق، يعني قرآن کريم، و نيز ساير متون اخلاقي، به بررسي تطبيقي قاعدة لاضرر در تربيت اخلاقي والدين و معلمان پرداخته‌است. برطبق قاعدة لاضرر، هرگونه ضرر رساندن، اعم از مادي و معنوي، و روحي و جسمي، نهي شده ‌است؛ زيرا حيثيت و کرامت انساني از مهم‌ترين سرمايه‌هاي معنوي دانش‌آموزان به‌شمار مي‌رود. هرگونه ضرر رواني و يا خدشه‌دار کردن کرامت افراد جامعه با قاعدة لاضرر منافات دارد. در خانواده و مدارس نيز بايد جسم و روان فرزندان و دانش‌آموزان از هرگونه لطمه و آزار مصون بماند، و تکريم و رعايت احترام از جمله حقوق مسلم آنان است. معلمان و والدين با متخلق شدن به صفات اخلاقي، مانند: يگانگي ظاهر و باطن، تواضع، مهرباني، عدم تنبيه، مي‌توانند شخصيت فرزندان را حفظ کنند؛ زيرا ضرر رسيدن به شخصيت آنان، موجب عقده‌هاي روحي و رواني مي‌گردد، و اين امر به جامعه و اطرافيان ضرر وارد مي‌کند.
کليدواژه‌ها: قاعدة لاضرر، تربيت اخلاقي، ضرر معنوي، معلمان، والدين، خانواده.