شرايط و قلمرو مدارا در قرآن و سنت

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره اول، پياپي 256 (ويژة اخلاق)

سيده‌فاطمه طباطبائي / استاديار دانشگاه شهيد باهنر کرمان     fatabatabaee@uk.ac.ir
اعظم عسکري خناماني / كارشناس ارشد الهيات و معارف اسلامي دانشگاه كرمان    azam.askari52@gmail.com
دريافت: 18/06/97                    پذيرش: 11/10/97
چکيده
امروزه برخي از مسلمانان به‌سبب عدم فهم دقيق و عميق از معارف اسلامي ‌پيرامون مدارا، دچار افراط‌گرايي شده‌اند، و تساهل و تسامح را جايگزين همزيستي مسالمت‌آميز نموده‌اند. بنابراين،، لازم است جهت تنوير چهرة ناب اسلام و اتخاذ شيوه رفتاري صحيح در منابع اسلامي، به تبيين شرايط و قلمرو مدارا پرداخته شود. اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي شرايط و قلمرو مدارا از منظر قرآن کريم و سنت را تبيين کرده است. نتايج تحقيق بيانگر آن است که شرايط تحقق مدارا، به حفظ اصول و ارزش‌هاي ديني، عدم ظالم‌پروري، عدم تقابل با اجراي حدود الهي، رعايت حقوق ديگران و نيز حفظ عزت انساني بسته ‌است. رعايت قلمرو مدارا در اسلام وسيع و گسترده است، که از مداراي خداوند با انسان‌ها آغاز شده، و تا مداراي سياسي، يعني مدارا با مشرکان، منافقان و منتقدان، و مداراي اجتماعي، يعني مدارا با اهل کتاب، قوميت‌ها و مليت‌ها، مذاهب اسلامي، ‌و نيز مدارا با والدين، همسر و فرزندان، و مداراي اخلاقي، که مدارا در سبک پوشش، رفتار و برخورد با مجرمان است، گسترش يافته است.
كليدواژه‌ها: مدارا، قلمرو و شرايط مدارا، مداراي خداوند با انسان، مداراي سياسي، مداراي اخلاقي، مداراي اجتماعي.