ماهيت زهد علوي در انديشه امام خميني ره

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره اول، پياپي 256 (ويژة اخلاق)

نفيسه اهل سرمدي / استاديار گروه فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه اصفهان    sarmadi.na58@gmail.com
دريافت: 24/02/97                    پذيرش: 29/07/97
چکيده
زهد از کليدواژه‌هاي مهم در علم اخلاق است. در اين تحقيق برآنيم تا با روش توصيفي ـ تحليلي از دريچه آثار امام خميني ره به اين مقوله بنگريم. در آثار ايشان سه شاخص اصلي براي زهد معرفي مي‌شود که با آنچه از فرهنگ علوي در اين خصوص مي‌شناسيم، منطبق است. توجه به اين نکته که اعراض مطرح شده در تعريف زهد، اعراضِ قلبي است نه جسمي‌؛ فتح‌بابي مهم در اين مسئله است، و زهد را بر خلاف تصور رايج، از عملي جوارحي، به فعلي جوارحي ـ جوانحي، مبدل مي‌سازد. اين مقولة اخلاقي در اين نگاه، به عاملي محرک تبديل مي‌شود که زاهد را بصورت جدي به عرصه اجتماع و مواجه شدن با معضلات جامعه سوق مي‌دهد. هستي‌شناسي حاکم بر انديشة امام خميني ره از ارکان اساسي در صورت‌بنديِ اين تصوير از زهد و زاهد است. ايشان به‌عنوان يک حکيم صدرايي، نمايي از عالم و آدم و فلسفه زندگي او ترسيم مي‌کند، که چنين تصويري را نيز از اين مفهوم اخلاقي رقم مي‌زند. زهد در اين نگاه، فعال است نه منفعل.
کليدواژه‌ها: زهد، پويايي، معرفت، هستي‌شناسي، انسان‌شناسي، امام خميني ره.