رهاوردهاي آيت‌الله مصباح در بررسي اقسام ميل، چيستي و اقسام تزاحم اميال با استناد به آيات قرآن

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره دوم، پياپي 257 (ويژة علوم قرآني)

اميدعلي آقايي / كارشناس ارشد تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    omd110@gmail.com
محمد نقيب‌زاده / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mn@qabas.net
دريافت: 26/06/97                    پذيرش: 06/12/97
چکيده
اين مقاله درصدد است با روش تحليلي ـ توصيفي رهاوردهاي آيت‌الله مصباح در بررسي اقسام ميل، چيستي و اقسام تزاحم اميال با استناد به آيات قرآن را بررسي نمايد.    
غايت قصواي آفرينش انسان و جهان، نيل آدميان به کمال است و بي‌شک مسئلة چيستي کمال انسان و چگونگي تحقق آن، از مهم‌ترين مباحث انسان‌شناسي است و نيل انسان به کمال، با توجه به اينکه آدمي موجودي مختار و واجد اميال متنوع و متزاحم است، در گرو تسلط عملي وي بر اميال است و تسلط بر اميال و مديريت آگاهانة اميال، تحقق نمي‌يابد مگر در پرتو علم به ميل‌هاي گوناگون و اقسام تزاحم اميال. تحقيق پيش‌رو، به هدف توسعة شناخت در افق اميال، نخست به معرفي تقسيمات «اميال» در چهره‌هاي گوناگون آن مي‌پردازد؛ در گام بعدي تصويري قابل دفاع از «تزاحم اميال» ارائه مي‌دهد و در پايان، «اقسام تزاحم اميال» را به‌نحو توسعه‌يافته‌تر از آنچه در آثار رقيب يافت مي‌شود، به‌عنوان دستاورد نهايي تحقيق عرضه مي‌نمايد. در هر بحث و هر قسم، تا حد امکان به آيات متعددي از قرآن کريم استناد شده است. تقسيمات اميال و چيستي تزاحم اميال، غالباً از آثار آيت‌الله مصباح است و تقسيمات تزاحم اميال نيز به‌گونه‌اي الهام‌گرفته از يکي از تقسيمات اميال است که ايشان ارائه فرموده‌اند.
کليدواژه‌ها: اقسام ميل، تزاحم اميال، مديريت اميال.