زبان قرآن و اوصاف آن از ديدگاه علامه مصباح

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره دوم، پياپي 257 (ويژة علوم قرآني)

محمدرضا امين / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     mr.amin451@yahoo.com
دريافت: 19/09/97                    پذيرش: 25/01/98
چکيده
دربارة زبان قرآن و اوصاف آن، به‌عنوان يکي از مصاديق زبان دين، آراء مختلفي وجود دارد. برخي نويسندگان اين زبان را بي‌معنا، غيرواقع‌نما، اسطوره‌اي، تمثيلي و... مي‌دانند؛ برخي هم زبان قرآن را تنها در برخي آيات، زبان عرف خاص مي‌دانند. نسبت اين آراء با يکديگر گاه فراتر از تفاوت، و در حد تناقض است. اين مقاله درصدد تبيين ديدگاه علامه مصباح دربارة زبان قرآن است؛ طبق بررسي و جمع‌بندي آثار استاد، زبان قرآن از نظر ايشان، در کل، همان زبان محاورة عرف عقلاست، و البته تفاوت‌هايي نيز با آن دارد؛ در اين زبان مانند زبان عرف عقلا از انواع صناعات ادبي نظير استعاره، مجاز و ضرب‌المثل به‌گونه‌اي استفاده شده که زبان قرآن همواره در اوج فصاحت و بلاغت است و همين ويژگي، وجه بارز اعجاز قرآن است. در مقابل، آراء ديگري نيز در مورد زبان قرآن مطرح شده كه آن را تمثيلي، اسطوره‌اي، و... مي‌دانند. البته زبان قرآن از نظر استاد ويژگي‌هايي دارد که آن را از کلام بشر عادي متمايز مي‌سازد. فراگيري از حيث واقع‌نمايي و واقع‌بنياني، عدم مصلحت‌انديشي مذموم، و چندلايه بودن (اشتمال بر ظهرها و بطن‌هاي متعدد) ازجملة آنهاست.
کليدواژه‌ها: زبان قرآن، اِخبارهاي قرآن، انشاء‌هاي قرآن، محاورات عرف عُقلا، علامه مصباح‌.