تحليل مفهومي روايات تأويلي در پرتو انديشه‌هاي علامه طباطبائي و آيت‌الله معرفت

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره دوم، پياپي 257 (ويژة علوم قرآني)

مهدي کماني‌نجف‌آبادي / دکتراي تفسير تطبيقي دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم     Mahdi.kamani@gmail.com
دريافت: 07/06/97                    پذيرش: 25/11/97
چکيده
روايات تأويلي، حجم قابل‌توجهي از روايات تفسيري اماميه را به‌ خود اختصاص داده است. اين روايات به ‌سبب دشواري‌هاي مفهومي و ارتباط پيچيده‌اي که با ظاهر آيات دارند، در گذشته کمتر مورد تحليل فراگير نظري قرار گرفته‌اند. اما در دوران معاصر شاهد تلاش‌هايي در اين ارتباط از سوي علامه طباطبائي با طرح نظريۀ جري، و آيت‌الله معرفت با ارائه نظريۀ بطن هستيم. جواز توسعۀ مصداقي يا امکان تطبيق مفاهيم آيات بر مصاديق پوشيده و پسيني، خميرماية نظرية علامه است؛ و برابري بطن با مفاهيم کلي و مجرد از خصوصياتِ غيردخيل در هدف و مقصود آيات، بن‌مايۀ نظرية آيت‌الله معرفت است. بااين‌همه، نمي‌توان برخي انواع روايات تأويلي را با اين ديدگاه‌ها تحليل و توجيه کرد، بلکه گره‌گشايي از آ‌نها، نيازمند ارائة نظريه‌هاي جديدي در حوزة روش‌شناسي تفسير اهل‌بيت عليهم السلام است.
کليدواژه‌ها: روايات تأويلي، گونه‌‌شناسي روايات، تحليل روايات، جري و تطبيق، بطن.