روش‌هاي تأويل عرفاني قرآن كريم

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره دوم، پياپي 257 (ويژة علوم قرآني)

حسين مظفري / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mozaffari48@yahoo.com
دريافت: 16/07/97                    پذيرش: 23/11/97
چکيده
موضوع اين مقاله، روش‌هاي تأويل عرفاني، و هدف آن، کمک به‌ آشنايي هرچه بيشتر جويندگان معرفت، با طرق راهيابي اهل معرفت به ‌معاني باطني قرآن کريم است. سؤال اين است که افراد از چه روش‌هايي مي توانند به‌ عمق معاني قرآن کريم نقبي بزنند. پاسخ اجمالي به‌ اين پرسش آن است که دو روش کلي: فني ـ عمومي و الهامي ـ اختصاصي، براي رسيدن به ‌اين منظور وجود دارد. روش نخست، با ظهورگيري و توجه به ‌قرائن متصل و منفصل آيات همراه است؛ و انجام آن نيز براي همگان ميسور است. اما روش دوم به ‌اهل ذوق و شهود اختصاص دارد. در اين نوشتار، با روش توصيفي ـ تحليلي، ضمن توضيح مناسب هر کدام از اين دو روش، ابتدا نمونه‌هايي از سخنان اهل معرفت، در آن زمينه مطرح شده و سپس اين سخنان مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. شواهد متعددي از آيات کتاب الهي نشان مي‌دهد که قرآن کريم، هر دو روش فوق را به ‌رسميت مي‌شناسد.
كليدواژه‌ها: روش، تأويل عرفاني، قرآن کريم، فني، الهامي، عمومي، اختصاصي.