عوامل مؤثر بر ارادة انسان و تقويت آن در راستاي انجام عمل صالح از نظر قرآن

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره دوم، پياپي 257 (ويژة علوم قرآني)

حميد آريان / دانشيار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    Aryan@Qabas.net
محمدعلي جهان‌پناه / كارشناس ارشد تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    ma.jahanpanah@gmail.com
دريافت: 22/06/97                    پذيرش: 02/11/97
چکيده
ارادة انسان آخرين جزء علت تامه براي صدور فعل اختياري از اوست، و در دو جهت اخلاقيِ مثبت يا منفي، قابل تقويت است. جهت‌گيري اراده و صدور فعل خوب يا بد از آدمي، تابع عواملي است که بر اراده اثر مي‌گذارند. اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي به ‌بررسي عوامل مؤثر بر اراده انسان و تقويت آن در راستاي انجام کارهاي خير از ديدگاه قرآن مي‌پردازد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که از نظر قرآن عواملي که ارادة آدمي را تا سرحد صدور کارهاي خير تقويت مي‌کند، متعددند که مهم‌ترين آنها عبارتند از: آگاهي به ‌دلايل روشن، ميل به ‌سعادت، محبت و عشق به ‌خدا، انذار و توجه دادن به ‌عواقب اعمال، صبر بر ناملايمات، تأثيرپذيري از افراد صاحب ارادة قوي. در اين مقاله، آيات دال بر هريک از عوامل يادشده، تحليل و بررسي شده‌ و نحوة دلالت آنها بر عامليت هريک از موار ذکرشده، بيان و تشريح شده‌ است.
كليدواژه‌ها: ارادة انسان، تقويت اراده، عوامل تقويت اراده، کارهاي خير.