روش‌هاي اصلاح عادات ناپسند در قرآن كريم

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره دوم، پياپي 257 (ويژة علوم قرآني)

علي رهيد / دانشجوي دكتري تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    alirahid66@gmail.com
اميررضا اشرفي / دانشيار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    ashrafi@qabqs.net
دريافت: 09/04/97                    پذيرش: 07/10/97
چکيده
قرآن کريم، رفتارهاي خوب و بد آدمي را ـ به‌ويژه اگر به شکل عادت درآمده باشد ـ در سعادت يا شقاوت او مؤثر مي‌داند؛ ازاين‌رو، براي سوق دادن انسان‌ها به رفتارها و عادات پسنديده و اصلاح رفتارها و عادات ناپسند، از روش‌هاي گوناگوني ياد کرده است. اين مقاله به شيوة تفسير موضوعي اين روش‌ها را بررسي مي‌کند. نتيجة بررسي نشان مي‌دهد که قرآن کريم براي اصلاح عادات ناپسند انسان از روش‌هايي مانند: آگاهي‌بخشي و انذار، به‌کارگيري اصل تدريج، روش مقابله به ضد، ارائة الگو، تلقين، مشارطه، ترک محيط، تغيير مؤلفه‌هاي عادت، کنترل مبادي ورودي قلب، تقويت اراده، تشويق و تنبيه، استفاده کرده است.
كليدواژه‌ها: عادات ناپسند، روش اصلاح عادات ناپسند، اصلاح عادات ناپسند در قرآن.