بررسي رابطه كودكان بي‌گناه و شرور اخلاقي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
6.pdf268.28 کیلو بایت

سال بيست و هشتم ـ  شماره سوم، پياپي 258 (ويژة كلام)

سیدمحمد قاضوی / کارشناس ارشد فلسفة دین مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    Qazavy.7626@chmail.ir
سیداکبر حسینی قلعه‌بهمن / دانشیار مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     Akbar.hosseini37@yahoo.com
دريافت: 10/06/97                    پذيرش: 20/12/97
چکيده
در بررسی رابطة کودکان بی‌گناه و شرور اخلاقی، توجه به احسن بودن نظام آفرینش با همة نقایصش و هدف از آفرینش انسان و راه دستیابی به آن اهمیت زیادی دارد. هدف، رسیدن به ‌کمال است و راه دستیابی به آن داشتن اختیار. شروری که کودکان بی‌گناه با آن مواجه‌اند، لازمة وجود این اختیار است. اختیاری که هم سبب تکامل است و هم سبب سقوط. خداوند با مجازات ظالمان، تقاص خواهد کرد. از سوی دیگر، سرانجام کودکان در پیشگاه خداوند، سرانجامی نیکو و همراه با آسایش است. ازآنجاکه کودکان در ستم‌های خود اختیاری ندارند، خداوند رحمان و رحیم، با دادن عوض به‌ کودکان، این ستم‌ها را جبران می‌کند. دنیا و همة آنچه در آن وجود دارد، سبب تکامل انسان‌هاست و کودکان از این قاعده مستثنا نیستند و به تکامل خواهند رسید. این مسئله، با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی و از دو منظر کلامی ـ فلسفی بررسی خواهد شد.
کلیدواژه‌ها: شرّ، کودکان بی‌گناه، شرور اخلاقی، اختیار، آزادی، فلسفة آفرینش.


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
258
شماره صفحه: 
53