رابطة الفاظ، معاني و حقايق قرآن در نظام معرفتي ـ تفسيري صدرالمتألهين

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره چهارم، پياپي 259 (ويژة فلسفه)

سيدمحمدحسين ميردامادي / دانشجوي دکتري فلسفة اسلامي دانشگاه اصفهان     Smhm751@yahoo.com
سيدعلي ملکيان/ دانش‌پژوه كارشناسي ارشد فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     sam61783@yahoo.com
دريافت: 07/10/97                    پذيرش: 11/03/98
چکيده
الفاظ قرآن که آخرين صور نازلة حقايق آن هستند، داراي قواعد زبان‌شناختي و وجودشناختي خاص خود مي‌باشند. ميان الفاظ، معاني و حقايق قرآن ارتباط وجود دارد، و وجود انسان، هستي و قرآن با يکديگر تناسب دارند. با دريافت اين تناسب فلسفة تأويل و نيز روش تفسيري صدرالمتألهين روشن‌تر مي‌شود و نيز افق‌هايي از روش استفاده از قرآن گشوده مي‌شود. هدف پژوهش تبيين جايگاه لفظ، معني و حقيقت در قرآن از نظر صدرالمتألهين است، و روش آن، توصيفي همراه با تحليل در مباحث وجودي است. از مهم‌ترين يافته‌هاي پژوهش توجه به‌ تمايز ماهوي قرآن از ساير متون (اعم از وحياني و بشري) است؛ چراکه قرآن متني نازل‌يافته از حقيقت و رقيقة آن حقيقت و متناظر با وجود انسان کامل و هستي است. لذا لفظ، معني (مفهوم) و حقيقت آن، سه مرتبة وجودي مرتبط باهم و هماهنگ با کل هستي است. با تلفيق اجزاي اين نگاشته به ‌چگونگي راه يافتن به ‌منطق تأويلي قرآن از خلال آثار صدرالمتألهين اشاره شده است.
کليدواژه‌ها: الفاظ قرآن، معاني قرآن، حقايق قرآن، تأويل، انسان و قرآن، صدرالمتألهين.