ارزش؛ معاني، اقسام و قلمرو

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره چهارم، پياپي 259 (ويژة فلسفه)

سيدمحمدمهدي نبويان / دكتري فلسفه تطبيقي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    smm.nabavian@yahoo.com
زهير بلندقامت‌پور / دانشجوي دكتري فلسفه تطبيقي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    zbolandghamat@yahoo.com
دريافت: 07/09/97                    پذيرش: 26/01/98
چکيده
«فلسفة ارزش» يکي از حوزه‌هاي مهم در فلسفه‌هاي مضاف است. از مباحث مهم در «فلسفة ارزش»، بحث از معاني ارزشي، اقسام ارزش و قلمرو ارزش است. در اين مقاله، معاني، اقسام و قلمروهاي ارزش استقراء شده و اين اقسام، با روش تحليلي، مورد واکاوي قرار مي‌گيرد. ارزش به‌معناي مطلوبيت است که از نسبت ميان طالب و مطلوب حاصل مي‌شود و منظور از معاني ارزشي، معاني‌اي هستند که در محمول قضاياي ارزشي به‌کار مي‌روند، مانند معاني خوب و بد، درست و نادرست، بايد و نبايد، زشت و زيبا و... . ارزش اقسامي دارد که در اين نوشتار به‌ دوازده قسم از آن، همچون تقسيم ارزش به ذاتي و غيري، غايي و مقدمي، ذاتي و الهي، عقلي و شرعي، جايگزيني و غيرجايگزيني، باارزش و بي‌ارزش و ضدارزش و... اشاره شده است. قلمرو ارزش نيز هر حيطه‌اي است که ارزش در آن مطرح مي‌شود که در اين نوشتار به‌ پانزده قلمرو براي ارزش همچون ارزش‌هاي اخلاقي، حقوقي، منطقي، معرفت‌شناختي، هنري، اقتصادي و... پرداخته شده است. اين مقاله سعي دارد استقراء تامي از اين سه حوزه در فلسفة ارزش ارائه و آنها را مورد تحليل و بررسي قرار دهد.
کليدواژه‌ها: ارزش، معاني ارزشي، اقسام ارزش، قلمرو ارزش.