ارزش؛ معاني، اقسام و قلمرو

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان
ضمیمهاندازه
4.pdf274.11 کیلو بایت

سال بيست و هشتم ـ  شماره چهارم، پياپي 259 (ويژة فلسفه)

سیدمحمدمهدی نبویان / دكتري فلسفه تطبیقی مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    smm.nabavian@yahoo.com
زهیر بلندقامت‌پور / دانشجوی دكتري فلسفه تطبیقی مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    zbolandghamat@yahoo.com
دريافت: 07/09/97                    پذيرش: 26/01/98
چکيده
«فلسفة ارزش» یکی از حوزه‌های مهم در فلسفه‌های مضاف است. از مباحث مهم در «فلسفة ارزش»، بحث از معانی ارزشی، اقسام ارزش و قلمرو ارزش است. در این مقاله، معانی، اقسام و قلمروهای ارزش استقراء شده و این اقسام، با روش تحلیلی، مورد واکاوی قرار می‌گیرد. ارزش به‌معنای مطلوبیت است که از نسبت میان طالب و مطلوب حاصل می‌شود و منظور از معانی ارزشی، معانی‌ای هستند که در محمول قضایای ارزشی به‌کار می‌روند، مانند معانی خوب و بد، درست و نادرست، باید و نباید، زشت و زیبا و... . ارزش اقسامی دارد که در این نوشتار به‌ دوازده قسم از آن، همچون تقسیم ارزش به ذاتی و غیری، غایی و مقدمی، ذاتی و الهی، عقلی و شرعی، جایگزینی و غیرجایگزینی، باارزش و بی‌ارزش و ضدارزش و... اشاره شده است. قلمرو ارزش نیز هر حیطه‌ای است که ارزش در آن مطرح می‌شود که در این نوشتار به‌ پانزده قلمرو برای ارزش همچون ارزش‌های اخلاقی، حقوقی، منطقی، معرفت‌شناختی، هنری، اقتصادی و... پرداخته شده است. این مقاله سعی دارد استقراء تامی از این سه حوزه در فلسفة ارزش ارائه و آنها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
کلیدواژه‌ها: ارزش، معانی ارزشی، اقسام ارزش، قلمرو ارزش.
 


 

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
259
شماره صفحه: 
27