سير تطور جهان‌شناسي اسماعيليه و تاثير آن بر دعوت ديني آنان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره پنجم، پياپي 260 (ويژة اديان)

مرتضي مداحي / دکتري شيعه‌شناسي دانشگاه اديان و مذاهب    morteza.maddahi@gmail.com
دريافت: 02/12/97                    پذيرش: 17/04/98
چكيده
يكي از فرق شيعه كه هنوز نيز در قالب‌هاي مختلف حيات دارد، فرقة اسماعيليه است. اين فرقه علاوه بر تمايلات باطن‌گرايي و تأويل‌مداري در ظواهر شريعت، در بحث‌هاي هستي‌شناسي نيز ديدگاه‌هاي خاصي دارند. اسماعيليه که در مباحث فلسفي متأثر از نوافلاطونيان و اخوان‌الصفا بوده‌اند، در فلسفه‌پردازي براي عالم، يكي از پيچيده‌ترين راه‌ها را پيموده‌اند. يكي از مسائلي كه از ديدگاه اسماعيليه قابل تحقيق است، جهان‌شناسي اسماعيليه است كه در آن ردپاي فلسفه گنوسي، صوفيه، اخوان‌الصفا، فلسفه ابن‌سينا و فارابي قابل مشاهده است. در اين مقاله به روش تحليلي ـ توصيفي به نحوة تأثيرپذيري از فلسفه افلاطوني و اخوان‌الصفا و ديگر فلاسفه پرداخته شده و تأثير آن بر نظام دعوت اسماعيلي و چرايي لزوم تأويل از ديدگاه آنان بررسي شده است. در اين مقاله تلاش شده ديدگاه اسماعيليه در نظام تکوين و تشريع و دعوت از بين آثار بزرگان اسماعيليه و شارحان احوال آنها جست‌وجو شود.
كليد‌واژه‌ها: جهان‌شناسي، اسماعيليه، نوافلاطوني.