مقايسه تطبيقي ـ تاريخي جنبش‏هاي انقلابي و گروه‏هاي افراط‌گرا در تطورات تاريخ اسلام و مسيحيت

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره پنجم، پياپي 260 (ويژة اديان)

بهزاد قاسمي/ استاديار دانشگاه جامع امام حسين عليه السلام     ghasemi.b@ihu.ac.ir
دريافت: 04/11/97                    پذيرش: 25/03/98
چکيده
مقاله حاضر تلاش مي‏کند، سير نهضت‏هاي انقلابي ـ اصلاحي و جنبش مقاومت در تاريخ اسلام و مسيحيت را بررسي کرده و زمينه‏هاي افراط‏گرايي و تروريسم در دين اسلام و الهيات مسيحي را تبيين کند. نهضت‏هاي انقلابي و موضوع مقاومت در دو دين، داراي اهميت هستند؛ همچنين بسترهاي افراط‏گرايي و تروريسم در متون ديني اسلام و الهيات مسيحي، از مباحث مهم و درخور توجه بوده است. پژوهش ضمن بررسي نهضت انقلابي در دين اسلام و مسيحيت، کوشش مي‏کند، با خوانشي از مباني افراط‏گرايي و تروريسم در تاريخ اسلام و الهيات مسيحي را نشان دهد. اين نوشتار با روش تحليلي ـ توصيفي درصدد پاسخ‌دهي به اين سؤال اساسي است که ماهيت نهضت‏هاي انقلابي در تاريخ اسلام و تاريخ مسيحيت چگونه بوده است؟ و افراط‏گرايي و تروريسم در اسلام و الهيات مسيحي چه فرايندي داشته است؟ نگارنده بر اين باور است که اين دو، در مباني ديني و کارکردهاي الهيات در اين دو موضوع تفاوت مبنايي ندارند؛ يعني اديان الهي در فطرت، انقلابي و آزادي‌خواه بوده و ضدتروريسم هستند؛ زيرا در هر دو دين و دال‏هاي گفتماني شکل‌گرفته در تاريخ اسلام و مسيحيت نهضت‏هاي مقاومت را تجربه کرده‏اند. همچنين انديشه هر دو دين، با افراط‏گرايي مخالف بوده و تروريسم ناشي از مسائل سياسي بوده و ريشه ديني و انديشه‌اي ندارد.
كليدواژه‌ها: نهضت انقلابي، افراط‌گرايي، دين اسلام، الهيات مسيحي، جنبش.