بررسي جايگاه روح در انسان‌شناسي يهوديت

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره پنجم، پياپي 260 (ويژة اديان)

مجتبي ارشدي بهادر/ کارشناس ارشد فلسفه دين مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    marshadi1363@gmail.com
دريافت: 16/09/97                    پذيرش: 02/02/98
چکيده
بنيان هر ديني بر آموزه‌هاي آن دين استوار است. يکي از آموزه‌هاي مهم در يهوديت، انسان‌شناسي است. يهوديت اهميت کليدي براي انسان قائل است؛ تا جايي که اين امر بر آموزه‌هاي ديگر يهوديت تأثيرگذار مي‌باشد. يکي از ابعاد بسيار مهم وجود انسان که مورد توجه همة فلاسفه، متکلمان، عرفا و انديشمندان بوده است، بحث روح و ويژگي‌هاي آن است. توجه به اين بُعد وجودي و ترسيم جايگاه آن در انسان مي‌تواند کليد حل اختلافات بين اديان باشد.    
اين مقاله به صورت تحليلي ـ توصيفي و با استفاده از تحقيقات، کتب، اسناد و منابع کتابخانه‌اي مرتبط، تدوين شده است. حاصل آنکه با نگاهي به تاريخ يهوديت و کتاب مقدس و بعدها با تأثير انديشه‌هاي فلسفي يونان توسط فيلون، فيلسوف يهودي، دوساحتي بودن انسان و تأکيد بر ساحت روحاني و مجرد به عنوان امري جاودانه در اعتقاد يهود، ثابت مي‌شود.
کليدواژه‌ها: روح، انسان‌شناسي، يهوديت، کتاب مقدس، عهد عتيق، مجرد، جاودانگي.