جايگاه دين در پارادايم سايبري

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره پنجم، پياپي 260 (ويژة اديان)

سيدابوالقاسم حسيني كمارعليا / استاديار دانشکده شهيد محلاتي    S.ahosseini113@yahoo.com 
دريافت: 04/08/97                    پذيرش: 27/01/98
چکيده
تحولات شکل‌گرفته در عرصة سايبري به اعتراف جامعه‌شناسان، به‌مثابه يک پاردايم متفاوت نسبت به دوره‌هاي گذشته است. پاراديم سايبري تحولات شگرفي را در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و امنيتي به ‌وجود آورده است. با توجه به نقش هدايتگري دين در همة عرصه‌ها و در نتيجه لزوم نقش‌آفريني آن، پژوهش حاضر با رويکردي توصيفي ـ تحليلي به تبيين جايگاه دين در پارادايم سايبري پرداخته است. دين با تعريف سبک زندگي خاصي مبتني بر معارف اعتقادي و ارزشي خود، مي‌تواند فناوري‌هاي مختلف، ازجمله فناوري سايبري را از جهت نوع و ميزان اهتمام به آن، جهت‌دهي کند و از اين جهت نقش راهبردي خواهد داشت و از سويي ديگر، از رهگذر تبيين ديدگاه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي خود، براي برون‌رفت از چالش‌هاي فرهنگي، اجنماعي، سياسي و اقتصادي به ارائه راه‌کارهاي اصلاحي بپردازد.
کليدواژه‌ها: پاراديم، پارادايم سايبر، دين.