بررسي نمودهاي فرهنگ جاهلي در عرصة اقتصادي در ايران مقارن ظهور اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
4.pdf230.98 کیلو بایت

سال بيست و هشتم ـ  شماره ششم، پياپي 261 (ويژة تاريخ)

سیدحامد نیازی / كارشناس ارشد تاريخ و تمدن اسلامي دانشگاه معارف اسلامي    Seiyed_ha@yahoo.com
دريافت: 31/2/98                    پذيرش: 25/5/98
چکيده
جهان مقارن ظهور اسلام در حوزه‌های مختلف دچار دگردیسی معرفتی و ساختاری بود. حاکمیت فرهنگ جاهلی با تأکید مصداقي قرآن کریم (آل‌عمران: 54؛ مائده: 50؛ احزاب: 33؛ فتح: 36)، در شبه‌جزیره عربستان رواج داشت. با توجه به گزارش‌های تاریخی و اینکه شأن نزول آیات، مخصص مفادش نیست؛ آیا فرهنگ مذکور، در سطح جهانی(مقارن ظهور اسلام) خاصه ایران فعال بود؟ اگر پاسخ مثبت است، در عرصه اقتصادی چگونه بوده است؟ تحقیق پیش‌رو به صورت کتابخانه‌ای و با روش تجزیه و تحلیلِ داده‌های تاریخی، با هدف کشف حقیقتِ تاریخی در حوزة مذکور، به بررسی آن پرداخته است. برون‌دادِ بررسی توصیفی ـ تحلیلی داده‌های تاریخی ایران در بُعد اقتصادی، حاکی از غلبه مؤلفه‌های فرهنگ جاهلی است که با طراحی ساسانیان مدیریت و هدایت می‌شد. ازآنجاکه بدنة اجتماعی مردم، از فشارهای سخت در حوزه‌های مختلف، خاصه حوزة اقتصادی به ستوه آمده بود، پس از آشنایی با دین اسلام، با آغوش باز از آن استقبال کرد.
کلیدواژه‌ها: فرهنگ جاهلی، وضعیت اقتصادی، ایران، ظهور اسلام.


Investigating the Symbols of Ignorant Culture in the Economic Field of Iran at the Time of the Emergence of Islam

Seyed Hamed Niazi / MA of Islamic History and Civilization from Islamic Maaref University                                                                                                                  Seiyed_ha@yahoo.com

Received: 2019/05/21 - Accepted: 2019/08/16

Abstract

The world was undergoing epistemic and structural transformation as Islam emerged in various fields. The rule of ignorant culture was prevalent in the Arabian Peninsula, with the emphasis of the Holy Quran (Aal-i-Imraan: 54, Al-Ma’idah: 50, Al-Ahzāb: 33, Fath: 36). Given the historical reports and the fact that the dignity of descending the verses of the Holy Quran does not specify its contents, was the mentioned culture, at the global level (coinciding with the rise of Islam), particularly active in Iran? If so, how was it in the economic realm? This research is a library-based research with the purpose of discovering the historical truth in the field by analyzing the historical data. The output of the descriptive-analytical study of Iranian historical data in the economic dimension reveals the dominance of the components of the ignorant culture that was managed and guided by the Sasanian design. Since the social body was suffering from severe pressures in various fields, especially the economic field, it welcomed it with open arms after becoming familiar with Islam.

Keywords: Ignorant Culture, Economic Situation, Iran, The Emergence of Islam.

 


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
261
شماره صفحه: 
35