صميميت و چگونگي تأثير آن در روابط اجتماعي از منظر آيات و روايات

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره هفتم، پياپي 262 (ويژة جامعه‌شناسي)

رقيه خليلي / مربي گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان    r.khalili89@gmail.com
رضا کهساري / استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان    kohsari888@gmail.com
نعمت ستوده اصل / دانشيار دانشگاه علوم پزشکي سمنان        sotodeh1@yahoo.com
دريافت: 25/2/98                    پذيرش: 19/6/98
چکيده
ترکيب وجودي انسان‌ها و تنوع نيازهايشان ارتباطات را يکي از ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذير زندگي کرده است. در اين ميان، صميميت به‌عنوان يکي از عواملي که مي‌تواند در روند شکل‌گيري، استحکام و بقاي روابط تأثير بسزايي بگذارد مورد عنايت خاص اسلام قرار گرفته‌ است. پژوهش حاضر با هدف تبيين نشانه‌هاي صميميت و چگونگي تأثير آن در روابط اجتماعي از منظر آيات و روايات، به روش توصيفي ـ ‌تحليلي نگاشته شده است. جهت استخراج و تحليل مطالب از بررسي محتوايي آيه‌ها و روايات استفاده شده است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد که صميميت داراي مصاديق، ضوابط و محدوده‌هاي مشخصي است و در بُعد چگونگي تأثير، پايبندي به هرکدام از اين موارد ضروري است. علاوه بر آن، قدرت نفوذ صميميت تنها تحت تأثير عوامل فوق نيست، بلکه بين آن و خداگرايي رابطه‌اي دوسويه وجود دارد. نتايج حاکي از آن است که بدون توجه به بُعد نگرشي و معنوي نمي‌توان به روابط صميمانه واقعي دست يافت. خداگرايي و دين‌داري کمک شاياني به شکل‌گيري روابط صميمانه مي‌کند. اسلام با تدابير عملي و احکام تشويقي و تکليفي، زمينة توسعه بيشتر صميميت در روابط انساني را فراهم مي‌کند.
کليدواژه‌ها: اسلام، صميميت، روابط اجتماعي.