پياده‌روي اربعين حسينى؛ جايگاه و كاركردها

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره هفتم، پياپي 262 (ويژة جامعه‌شناسي)

حسينعلي عربي / استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه سمنان     harabi@semnan.ac.ir
دريافت: 11/3/98                    پذيرش: 6/6/98
چكيده
مراسم پياده‌روي اربعين حسيني، در سال‌هاي اخير به پديدة منحصربه‌فردي تبديل شده که موجب تحير جهانيان گرديده است. اين اجتماع عظيم بشري، فرصت و تهديدهاي بسياري را به دنبال داشته که شايسته است از سوي متخصصان علوم مختلف مورد بررسي و واکاوي قرار گيرد. يافته‌هاي پژوهش حاکي از اين است که مراسم اربعين، يک فرصت و سرماية عظيم اجتماعي براي جهان اسلام است که کارکردهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، مذهبي، نظامي و امنيتي پرشماري دارد. ازجملة کارکردهاي اجتماعي اين اجتماع عظيم بشري، مي‌توان به نمايش اقتدار جهان اسلام، رساندن پيام‌هاي عاشورا به جهانيان، ديدار چهره به چهره مسلمانان و افزايش هم‌افزايي در زمينه‌هاي گوناگون، کاهش کشمکش‌ها و اختلافات اشاره کرد. در اين پژوهش، گردآوري اطلاعات به روش کتابخانه‌اي و مشاهده‌اي صورت گرفته و به شيوه توصيفي ـ تحليلي نگاشته شده است.
كليد‌واژه‌ها: زيارت اربعين، پياده‌روي اربعين، کارکرد آشکار و پنهان، همبستگي اجتماعي، سرمايه اجتماعي.