بررسي ماهيت اقتدارگرايي در فلسفه سياسي اسلامي

user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
3.pdf412.24 کیلو بایت

سال بيست و هشتم ـ  شماره هشتم، پياپي 263 (ويژة علوم سياسي)

سیدمحمدهادی مقدسی / کارشناس ارشد علوم سیاسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    smohamadhm11@gmail.com
حمزه‌علی وحیدی‌منش/ استادیار گروه علوم سياسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     vahidimanesh@gmail.com
دريافت: 15/10/97                    پذيرش: 11/2/98
چکيده
اقتدارگرایی، یکی از گونه‌های جدید حکومت است که از رژیم‌های دیکتاتوری کلاسیک تمایز دارد. این مقاله با هدف نشان دادن جامعیت نظریة فیلسوفان کلاسیک مسلمان در تقسیم‌بندی حکومت‌ها، از روش توصیفی و تحلیلی استفاده کرده، تا ماهیت اقتدارگرایی را در فلسفه سیاسی اسلامی بررسی کند. زمینة ایجاد اقتدارگرایی، روش و هدف اقتدارگرایی، اموری هستند که براساس منابع کلاسیک فلسفه سیاسی اسلامی بررسی شده‌اند. فرضیة این مقاله آن است که «مدینه تغلّب» که از گونه‌های مدینه جاهله است، با اقتدارگرایی انطباق دارد. بنابراین برای تحلیل ماهیت اقتدارگرایی در فلسفه سیاسی اسلامی، باید «مدینه تغلّب» را بازخوانی کرد.
كليدواژه‌ها: اقتدارگرایی، مدینه تغلب، فلسفه سیاسی اسلامی.


Investigating the Nature of Authoritarianism in Islamic Political Philosophy

Seyed Mohammad Hadi Moghaddasi / Master’s Degree in Political Sciences, the IKI    smohamadhm11@gmail.com
HamzehAli Vahidi-Manesh / Assistant Professor of the Department of Political Sciences, the IKI    vahidimanesh@gmail.com
Received: 2019/01/05 - Accepted: 2019/05/01
Abstract
Authoritarianism is one of the new methods of governing that differs from classical dictatorial regimes. Using a descriptive and analytical approach, this paper seeks to show the universality of classical Muslim philosophers' view about the way of classifying governments to examine the nature of authoritarianism in Islamic political philosophy. The grounds for the beginning of authoritarianism and the method and purpose of authoritarianism are the issues which this paper has studied by relying on classical sources of Islamic political philosophy. The hypothesis of this paper is that overpowering city, which is a type of ignorant city, applies to authoritarianism. Therefore, if one wants to expound the nature of authoritarianism in Islamic political philosophy, one has to read about “the overpowering city”. 
Key words: authoritarianism, overpowering city, Islamic political philosophy.
 

 


 

 

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
263
شماره صفحه: 
21