بررسي ادلة ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
5.pdf979.63 کیلو بایت

سال بيست و هشتم ـ  شماره هشتم، پياپي 263 (ويژة علوم سياسي)

حامد شاد/ دكتري معارف اسلامي (مبانی نظری اسلام) دانشگاه معارف اسلامي    h.shad@h-shad.ir
دريافت: 11/12/97                    پذيرش: 13/4/98
چکيده
اهمیت ادارة جامعة اسلامی در عصر غیبت و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در این دوران، مسئله‌ای بسیار مهم است که از آغاز غیبت تاکنون همواره مورد مطالعه و بررسی بوده است. در این نوشتار این مسئله با هدف اثبات ضرورت تشکیل چنین حکومتی، با ارائة ادلة قرآنی و روایی، با شیوة توصیفی ـ ‌تحلیلی بررسی شده، و این نتیجه به دست آمده که آیات و روایات بسیاری بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت دلالت روشن و بی‌خدشه دارند. دربارة روایات معارض نیز تبیین شده كه برخی از این روایات از نظر سندی ضعیف و بی‌اعتبار هستند. در بین روایات معتبر، برخی از آنها با تبیین شاخص‌های قیام مثبت و منفی، قیام‌های مثبت را تجویز و بلکه تحسین می‌کنند. برخی دیگر که با اطلاقشان بر نفی هرگونه قیامی قبل از قیام قائم علیه السلام دلالت دارند، در اثر تعارض با ادله و روایات دیگر، از اطلاق می‌افتند و دلالتشان بر نفی قیام‌های غیر الهی که از نام دین و اهداف دینی استفادة ابزاری می‌کنند، محدود می‌شود.
كليدواژه‌ها: ولایت فقیه، حکومت اسلامی، عصر غیبت.
 


The Reasons for the Necessity of Forming on Islamic State
in the Age of Occultation

Hamed Shaad / Ph.D. Islamic Studies (Theoretical Foundations of Islam) Islamic Maaref University            h.shad@h-shad.ir

Received: 2019/03/02 - Accepted: 2019/07/04

Abstract

The importance of the administration of Islamic society in the age of occultation and the necessity of forming an Islamic state during this period is an important issue that has been a subject of speculation and inquiry since the beginning of the occultation. Using a descriptive-analytic method, this article seeks to prove the necessity of forming such a state by presenting Quranic and textual proofs. It concludes that many Quranic verses and narrations clearly demonstrate the necessity of the formation of an Islamic state in the age of occultation. Referring to the contradictory narrations, this paper shows that some of these narrations are weak and not based on authentic document. Some authentic narrations advocate positive uprisings and approved of them, explaining the indices of positive uprisings and negative uprisings. Other narrations which argue against staging any uprisings prior to The Savior uprising, cannot support their claim because it contradicts the other proofs and narrations, and the arguments they offer against staging non-divine uprisings based on discriminate use of religion and religious purposes, seem limited.

Key words: Velâyat-e Faqih, Islamic state, age of occultation, “Hojjatieh Society”.


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
263
شماره صفحه: 
43