مؤلفه‌هاي تفسير سياسي قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره هشتم، پياپي 263 (ويژة علوم سياسي)

مهین پاکروان/ دانش‌پژوه سطح چهار تفسیر تطبیقی آموزشگاه عالی حوزوی معصومیه خواهران     m.pakravan40@chmail.ir
دريافت: 28/3/98                    پذيرش: 2/6/98
چکيده
در بین کتاب‌های آسمانی، قرآن تنها کتاب مصون از تحریف و راهنمای همه انسان‌هاست تا روزی که جهان برقرار، و زندگی بشر در آن تداوم دارد. جامعیت قرآن نسبت به نیازهای بشر و فهم‌پذیری، تبیین و تفسیر آن توسط پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله وسلم و ائمة طاهرینعلیهم السلام، عالمان دین را برانگیخت تا با بهره‌گیری از علوم مختلف، درگذر زمان و بروز نیازهای جدید، به تفسیر قرآن بپردازند، که در طیّ زمان تاکنون، گسترة آن افزوده گشته است. تفسیر قرآن با استفاده از تخصص علمی سیاسی مفسر، «گرایش تفسیر سیاسی قرآن» نامیده می‌شود که محور مقاله پیش‌رو است و مانند سایر نوشته‌های علمی باید از مبانی خاص، روش و شیوه و اصول و ضوابط که سازندة نظم منطقی هر نگاشته و مکتوبی هستند، برخوردار باشد. هدف از این‌گونه تفسیر می‌تواند در درجه اول، شناخت تنها قانون اساسی جامع جهانی در روابط بین‌الملل و نیز ردّ مدعای جدایی دین از سیاست باشد که نوشتار حاضر با بهره‌مندی از آیات کریمه قرآن و روش کتابخانه‌ای و دستیابی موفقیت‌آمیز به اهداف موردنظر نگاشته شده‌ و سعی بر آن بوده که به ارکان اصلی این‌گونه تفسیر به طور اجمال پرداخته شود.
کلیدواژه‌ها: تفسیر، سیاست، تفسیر سیاسی، مؤلفه‌های تفسیر سیاسی قرآن.


The Components of the Political Commentary of the Quran

Mahin Pakravan / 4th Grade Scholar of Comparative Interpretation, Masoumiyeh School of Higher Education

Received: 2019/06/18 - Accepted: 2019/08/24                                                                      m.pakravan40@chmail.ir

Abstract

Among the heavenly books, the Qur'an is the only book which has been preserved from distortion and which is the guide to all human beings as long as this world exists and man lives. The comprehensiveness of the Quran as a book which responds to all human needs and its intelligibility as well as the interpretation of the Quran made by Prophet Muhammad and the infallible Imams have urged religious scholars to interpret the Quran over time and with the rising of new needs, using various sciences and so, its extent has increased over the time. The Quran commentary based on the commentator’s political-scientific expert knowledge is called “the study area of the political commentary of the Quran”—the question on which this article focuses, and like any scholarly piece of writing, it should have specific foundations, methods, principles and criteria for arranging the logical order of any piece of writing. The purpose of such a commentary may, first and foremost, be to recognize the only comprehensive international constitutional law concerning international relations and reject the claim of the duality of religion and political authority. Citing holy Quranic verses, and relying on library resources, the article attains the stated goals and seeks to briefly discuss the main pillars of this kind of commentary.

Key words: the Quran commentary, politics, political commentary, the components of the political commentary of the Quran.

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
263
شماره صفحه: 
87