بررسی مبانی هستی‌شناختی تعلیم و تربیت از منظر تجربه‌گرایی و قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

معرفت شماره 264-آذر 1398

سیدعقیل نسیمی/ دانشجوی دکتری گروه قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی سمنان    aghil_sn110@yahoo.com
رضا کهساری/ استادیار گروه کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان    kohsari888@gmail .com
معصومه کرامتی/ استادیار مجتمع آموزش عالی اسفراین    masoomeh.keramati@yahoo.com
جعفر تابان/ استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی    jafartaban@yahoo.com
دريافت: 13/3/98                    پذيرش: 19/7/98
چکيده
حل مسائل اساسي فلسفه، به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم، بستگی به پاسخی دارد که به پرسش‌های هستی‌شناختی داده می‌شود، و در ارتباط تنگاتنگ با نوع رویکردی است که نسبت به این مسئله در پیش گرفته می‌شود. از موضوعات مهم و ضروری برای نظام تعلیم و تربیت، بررسی نقادانه فلسفه‌ها و نظریه‌های تربیتی مطرح در این حوزه می‌باشد. این امر سبب بهره‌گیری عالمانه و منصفانه از نظریات تربیتی موجود، و مانع اقتباس جاهلانه و کورکورانه می‌شود. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی مبانی هستی‌شناختي تعليم و تربیت از منظر دو رویکرد تجربه‌گرایی و قرآنی می‌باشد. محققان جهت نیل به مقصود، از روش تحلیلی ـ توصیفی بهره جسته‌اند، که خود از نوع تحقیقات کیفی است. همچنین با استفاده از رویکرد وصفی ـ تفسیری به تبیین موضوع و با تحلیل مبانی هستی‌شناختی به ارائه نکات تربیتی دو رویکرد در چارچوب قرآنی و تجربی اقدام کرده‌اند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که هر دو رویکرد، شاید در لفظ اشتراکات لفظی داشته باشند، ولی تفاوت ماهوی و معنایی بسیار دارند که به‌علت جهان‌بینی و مبانی هستی‌شناختی متفاوت خواهد بود.
کلیدواژه‌ها: مبانی، هستی‌شناختی، تربیت، تجربه‌گرایی، قرآن.