آموزه‌های تربیتی آیات 23ـ 28 سورة مبارکة «قصص»

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

معرفت شماره 264-آذر 1398

محدثه برهانی‌نژاد/ دكتري فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید باهنر کرمان    @yahoo.com mohadese_borhani
عباسعلی رستمی‌نسب/ استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان    rostaminasab@uk.ac.ir
دريافت: 1/11/97                    پذيرش: 11/6/98
چکيده
هدف پژوهش حاضر، شناسایی آموزه‌های تربیتی آیات 23 تا 28 سورة «قصص» است که در ضمن آن به ویژگی‌های زن و مرد در هنگام ازدواج، فرهنگ روابط دختر و پسر، فرهنگ خواستگاری، مهریه و ازدواج نیز پرداخته ‌شده است. در میان داستان‌های قرآنی، داستان ازدواج حضرت موسی علیه السلام که در آیات 23 تا 28 سورة «قصص» بیان ‌شده، می‌تواند الگوی مطلوبی برای جوانان در انتخاب همسر و نحوه خواستگاری باشد. برهمین‌اساس در این پژوهش، در قالب تحقیق کیفی و نظری با استفاده از روش استنتاجی، آموزه‌های تربیتی از آیات 23 تا 28 سورة «قصص» استخراج ‌شده و مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفته‌اند. در این مقاله مباحث کاربردی مورد بررسی قرار گرفته و آموزه‌های تربیتی در پنج ساحت تربیتی، شامل: تربیت اجتماعی، تربیت عقلانی، تربیت جنسی، تربیت اخلاقی ـ عاطفی و تربیت اقتصادی مورد پژوهش قرار گرفته است.    
منظور از آموزة تربیتی، دستورالعمل و راه‌کارهایی است که می‌تواند به‌عنوان الگو و راهنما در زندگی مورد استفاده قرار گیرد، تا فرایند تربیت بهتر محقق گردد.
كليدواژه‌ها: ویژگی‌های زن و مرد، ساحت‌های تربیت، آموزه‌های تربیتی، روابط دختر و پسر، روابط اجتماعی.