تحلیل حدود مانعیت شیطان در تربیت دینی و راه‌های مقابله با آن از منظر قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

معرفت شماره 264-آذر 1398

روح الله شهریاری / دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه معارف اسلامی     Roohollah127@gmail.com
دريافت: 31/2/98                    پذيرش: 19/7/98
چکيده
عوامل و موانع زیادی در فرایند تربیت دینی دخیل‌اند. یکی از این موانع شیطان است. تبیین حدود مانعیت شیطان در فرایند تربیت دینی ما را در تحقق اهداف تربیتی و کاربست صحیح روش‌های آن یاری می‌رساند. ازهمین‌روی این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، بررسی حدود مانعیت شیطان در تربیت دینی و راه‌های مقابله با آن از منظر قرآن را مدنظر قرار داده است، تا راهنمای عمل مربیان تربیتی باشد. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد، شیطان از طرق مختلف مانند: ایجاد ترس، تزیین گناهان، فراموشی یادخدا و برانگیختن آرزوها، به مداخله تربیتی پرداخته و آثار سوء تربیتی مانند: گمراهی، شرک به خدا، هوسرانی و گناه را در متربی بر جای می‌گذارد. از سوی دیگر، با بررسی آیات بیانگر نقش زیربنایی اراده و اختیار انسان در شکل‌دهی شخصیت دینی، این نکته حاصل شد که عملکرد شیطان مستقل از اراده انسان و عاملی در عرض آن نیست، بلکه حیث تأثیرگذاری آن دو بعد شناختی و عاطفی انسان است. در نتیجه مداخله تربیتی او از طریق ایجاد زمینه‌های تربیتی منفی و از بین بردن زمینه‌های تربیتی مثبت در این دو ساحت وجود انسان است.
كليدواژه‌ها: تربیت دینی، شیطان، عامل، مانع.